KHOA CÚNG HƯƠNG LINH

Đăng lúc: Chủ nhật - 11/03/2012 11:32 - Người đăng bài viết: Redakteur
(có mặt gia quyến hương linh)

(có mặt gia quyến hương linh)

Nguyện hương


Thắp nén hương thơm, tâm thành bái thỉnh. Cung di Thánh giáo ngưỡng vọng đức Địa Tạng Từ Tôn tiếp độ hương linh ……….… được về đây thính pháp nghe kinh cùng thọ vật thực, và được nương nhờ thần lực tam bảo hộ trì tiếp độ mà phát tâm Bồ đề, sớm tỉnh giác sớm siêu sinh thoát khỏi vòng trầm luân mê muội, thác sanh về nơi cõi an vui, gặp chánh pháp tu hành chóng giác ngộ giải thoát.  
  Thành tâm triệu thỉnh, triệu thỉnh hương linh nương từ lực tam bảo buông xả thân 5 uẩn, phản quan hồi qui giác tánh thanh tịnh, rõ nẽo luân hồi, không lầm nhân quả được giác ngộ biết vô sanh.           
Sống vốn khôn ngoan chết phải linh.

Âm dương hai ngã tự phân minh.   
Gia đình tha thiết dâng trai lễ.
Hương linh ……………. mau về lắng kệ kinh.

 
TÁN PHÁP
Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chơn Đức Thế Tôn.

Qui kính Phật, Bồ Tát trên hội Bát Nhã (3lần)


TÂM KINH TRÍ TUỆ CỨU KÍNH RỘNG LỚN
Khi Bồ Tát Quán Tự Tại hành sâu Bát Nhã Ba La Mật Đa, Ngài soi thấy năm uẩn đều không, liền qua hết thảy khổ ách.
Này Xá Lợi Phất! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ, tưởng, hành, thức, cũng lại như thế.
Này Xá Lợi Phất! Tướng “Không” của các pháp, không sanh không diệt, không nhơ không sạch, không thêm không bớt. Cho nên trong tướng “Không” không có sắc, không có thọ, tưởng, hành, thức; không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; không có sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; không có nhãn giới; cho đến không có ý thức giới; không có vô minh cũng không có hết vô minh, cho đến không có già chết cũng không có hết già chết; không có khổ, tập, diệt, đạo, không có trí tuệ cũng không có chứng đắc. Vì không có chỗ được, nên Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, tâm không ngăn ngại. Vì không ngăn ngại nên không sợ hãi, xa hẳn điên đảo mộng tưởng, đạt đến cứu cánh Niết Bàn. Chư Phật trong ba đời cũng nương Bát Nhã Ba La Mật Đa được đạo quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Nên biết, Bát Nhã Ba La Mật Đa là đại thần chú, là Đại Minh Chú, là Vô Thượng Chú, là Vô Đẳng Đẳng Chú, hay trừ được hết thảy khổ, chơn thật không dối. Vì vậy nói chú Bát Nhã Ba La Mật Đa, liền nói chú rằng :
“Yết đế, yết đế, Ba la yết đế, Ba la tăng yết đế, Bồ đề tát bà ha." (3 lần)

ĐỌC LỜI KHAI THỊ
     Này hởi hương linh…... Phật có dạy: Một tánh giác xưa không sanh, nay không diệt. Riêng thân tứ đại này, có hiệp phải có tan. Bởi tối sơ một niệm sai lầm theo vọng tưởng có sanh có diệt. Tổ Đại Ma xưa quảy dép về Tây, sanh mà không sanh; nơi Song lâm đức Thích Ca Mâu Ni, diệt mà không diệt. ôi một phen nếu không thấu triệt, khó thoát khỏi cảnh nổi trôi. Thế nên biết trời người còn phải chịu luân hồi, huống chi chúng ta làm sao tránh khỏi sanh tử. (hoặc đọc những đoạn khai thị trước)
Này hương linh…………..  nay đây thân quyến
Tề tựu cung đối trước linh sàn,
Thương tưởng nhau ân nghĩa thâm tình.                    
Cầu Phật độ hương linh ……... siêu thoát 
Tuy âm dương xa cách không lường. 
Nhưng Phật pháp gia trì tức ứng.  
(Rót trà lần một, pháp quyến  lễ hương linh 2 lễ)


CAM LỒ THUỶ CHÂN NGÔN - cúng nước  

 Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát điệt tha. Án tô rô, tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, ta bà ha (3 lần)


CHỦ LỄ XƯỚNG:
Cuộc hồng trần xoay vần quá ngán,  
Kiếp phù sinh tựu tán mấy lăm hồi.
Hương linh có biết chăng ôi ! 
Thân này tuy có, có rồi hoàn không.
Có sinh có tử có luân hồi,
Không sinh không tử không đến đi.
Sinh tử đến đi đều là mộng. 
Chơn tâm hằng tỏ chẳng nghĩ nghì.    
  (Trà châm lần 2,  pháp quyến lễ hương linh 2 lễ)


CAM LỒ THUỶ CHÂN NGÔN  - cúng nước
 Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát điệt tha. Án tô rô, tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, ta bà ha (3 lần)

CHỦ LỄ XƯỚNG: (đoạn này cúng cho Mẹ, Cha)
Nghĩa sinh thành nặng nề sao kể, 
Xuôi nên câu báo đáp hằng ghi. 
Nhớ công đức cha sinh mẹ dưỡng .
Khác nào như biển rộng sông sâu.
Nền nhân cội phúc là đâu ? 
Phận con cháu phải nghĩ câu báo đền.
Dâng thức ăn cơm xới nghĩ suy, 
Để thầm tỏ nỗi niềm thương tưởng.
(tang chủ khởi thân dâng cơm cúng hương linh lễ 2 lễ)    
*Lấy bát cơm ở giữa, gắp vài miếng đồ ăn, cắm đôi đũa giữa bát, quỳ xuống để bát cơm ngang trán mời hương linh dùng cơm và cúi đầu xá - 3 lần. Sau đó dâng bát cơm ngang trán )

CHỦ LỄ XƯỚNG:
Nay thời tiết nhân duyên vừa đến.
Trước án tiền thân quyến tề quy.
Tụng kinh niệm Phật gia trì.
Nghe câu bái thỉnh liền về phó trai. 
Hương linh (Mẹ - Cha) thụ hưởng, xin chứng lòng thành. Hương hoa, quả, nước, cơm canh cúng dường . 


BIẾN THỰC CHÂN NGÔN  - cúng cơm
*  Nam mô tát phạt đát tha nga đa phạ lồ chỉ đế. Án tam bạt ra, tam bạt ra hồng (3 lần)
*  Án mục lực lăng ta bà ha (3 lần)
*  Án nga nga nẵng, tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng  (3 lần)

CHỦ LỄ XƯỚNG:
Hai lần hương thỉnh, mấy lượt chiêu linh. 
Tam bảo dắt dìu, hương linh tỉnh ngộ.
Nghe lời kinh chú, Tỏ ngộ tự tâm.
Sạch hết mê lầm, Siêu sinh cõi Phật  
(Trà châm lần 3, pháp quyến đảnh lễ hương linh 2 lễ.)

CAM LỒ THUỶ CHÂN NGÔN- cúng nước
Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát điệt tha. Án tô rô, tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, ta bà ha (3 lần)
 

CHÍ TÂM PHÁT NGUYỆN
Một nguyện nguồn linh thường trong lặng.
Hai nguyện tạng thức dứt lăng xăng.
Ba nguyện khối nghi đều tan nát.
Bốn nguyện trăng định mãi tròn đầy.
Năm nguyện pháp trần không khởi diệt.
Sáu nguyện lưới ái lìa buộc ràng.
Bảy nguyện suy nghĩ hành Thập Địa.
Tám nguyện nghe suốt bỏ Tam Thiên.
Chín nguyện tâm vượn thôi nhảy nhót.
Mười nguyện ý ngựa dứt cương yên.
Mười một nguyện mở lòng nghe Phật dạy.
Mười hai nguyện mến thích Tổ Sư Thiền.

CHÍ TÂM HỒI HƯỚNG
Cúng linh công đức khôn tính kể 
Thắng phước vô biên đồng hướng về
Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh
Thảy đểu thể nhập vô sanh nhẫn.
Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời
Nguyện cả tội chướng thảy tiêu trừ
Đời đời thường hành Bồ Tát đạo.
Nguyện đem công đức tu hành này
Trang trải mười phương khắp tất cả
Hết thảy chúng con cùng các loài
Đồng được lên ngôi Vô Thượng Giác.
      
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.


Phục nguyện: Tất cả chúng con thành tâm phúng tụng đại thừa Bát-nhã Tâm Kinh và tác lễ An Sàng cùng cúng linh, nguyện hồi hướng công đức này cho hương linh........ pháp danh..........mất hồi..….ngày….,tháng ….,năm trụ thế…… tuổi được nghe pháp, thọ thực, sớm phát tâm tỉnh giác, lìa chỗ tối tăm, khởi niệm từ bi xa rời đường khổ, tin sâu Tam Bảo, sinh cõi Phật an vui.
Khắp nguyện: Người mất siêu thăng, người còn phúc lạc, chúng sinh được thấm nhuần mưa pháp, mọi người đều chứng ngộ Phật thừa.


Nam mô Phật Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật (đồng niệm)


*Trà châm bảo mãn, lễ 4 lễ

* Hương linh tự qui y Phật. Nguyện cho chúng sanh. Hiểu thấu đại đạo. Phát tâm vô thượng (1 lạy)
* Hương linh tự qui y Pháp. Nguyện cho chúng  sanh. Thâm nhập ba tạng. Trí tuệ như biển (1 lạy)
*  Hương linh tự qui y Tăng.  Nguyện cho chúng sanh. Quản lý đại chúng. Tất cả không ngại (1 lạy)

Nguyện đem công đức này.
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử cùng chúng sanh.
Đều trọn thành Phật đạo.


Ghi chú:

  • Tuỳ theo duyên, có thể lược bớt một vài nghi lễ. Buổi tối Ban hộ niệm có thể tụng thêm nghi thức sám hối 3 nghiệp, hay là tụng sám hối 6 căn, hoặc “căn Thân  và căn ý” cầu siêu cho vong linh.
  • Khi cúng để 3 chén cơm, một chén chính giữa phải đầy cơm và 2 chén 2 bên thì lưng. Chén cơm và đôi đũa ở giữa là để cúng cho hương linh mới chết, còn 2 chén và 2 chiếc đủa 2 bên là để cúng cho 2 bên vai giác, tức là tả mạng thần quang và hữu mạng thần quang. Thường là để cúng 3 chén, 6 chén hoặc 9 chén, chớ để 5 chén là sai. Lý do để 2 chiếc đủa 2 bên, ý nói rằng, ma cũ thường ăn hiếp ma mới, nên chỉ để một chiếc mà không để nguyên đôi. Nếu để nguyên đôi, thì hương linh mới chết đó khó có thể ăn được trọn vẹn, mà bị các cô hồn giành giựt ăn hết vậy.

 


Nguồn tin: Chùa Vĩnh Nghiêm
In ra      

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc

 

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 14
  • Hôm nay: 6126
  • Tháng hiện tại: 75742
  • Tổng lượt truy cập: 9662487

Lịch vạn sự

Tài khoản nhận cúng dường

 

Tài khoản tại CHLB Đức:
Konto-Nr.: 62715, Bankleitzahl: 760 694 40
Kreditinstitut: Raiffeisenbank Altdorf - Feucht eG
Begünstigter: VBKZ Franken e.V.
IBAN: DE68 7606 9440 0000 0627 15,
SWIFT-BIC: GENODEF1FEC
 
Tài khoản tại Việt Nam:
Tài khoản số: 060044816299
Tại ngân hàng: Sacombank,
Sở Giao dịch Tp. Hồ Chí Minh
Chủ tài khoản: Phạm Đức Phong
 
Tài khoản nơi có cộng đồng Việt Nam ở Hải ngoại:
Tài khoản số: 0170 003 105,
Ngân hàng số: 501 310 00
Tại ngân hàng: Vietinbank
Chủ tài khoản: VBKZ Franken e.V.
IBAN: DE60 5013 1000 0170 0031 05,
SWIFT-BIC: ICBVDEFF

Hướng dẫn đường đi

Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về website này

Tốt

Trung bình

Không có ý kiến gì

Cần thay đổi nhiều

Quảng bá