NGHI THỨC SÁM HỐI

Đăng lúc: Chủ nhật - 11/03/2012 11:50 - Người đăng bài viết: Redakteur
NGHI THỨC SÁM HỐI

NGHI THỨC SÁM HỐI

TỊNH PHÁP-GIỚI CHƠN-NGÔN:ÁN LAM TÓA HA (3 LẦN)

TỊNH TAM-NGHIỆP CHƠN-NGÔN: ÁN TA PHẠ BÀ PHẠ, TRUẬT ĐÀ TA PHẠ, ĐẠT MẠ TA PHẠ, BÀ PHẠ TRUẬT ĐỘ HÁM (3 LẦN)


ĐẢNH LỄ:

- Chí tâm đảnh lễ: Nam-mô Tận hư-không, biến pháp-giới, quá, hiện, vị-lai thập-phương chư Phật, Tôn-Pháp, Hiền-Thánh Tăng, Thường-trú Tam-Bảo. (1 lạy)

- Chí tâm đảnh lễ: Nam-mô Ta-bà Giáo-chủ, Bổn-sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật, Long-Hoa Giáo-chủ đương lai hạ sanh Di-Lặc Tôn Phật, Ðại-trí Văn-Thù Sư-Lợi Bồ-tát, Ðại-hạnh Phổ-Hiền Bồ-tát, Hộ-Pháp Chư-tôn Bồ-tát, Linh-sơn hội thượng Phật Bồ-tát. (1 lạy)

- Chí tâm đảnh lễ: Nam-mô Tây-phương Cực-lạc thế-giới Ðại-từ Ðại-bi A-Di-Ðà Phật, Ðại bi Quán-Thế-Âm Bồ-tát, Ðại-Thế-Chí Bồ-tát, Ðại-nguyện Ðịa-Tạng-Vương Bồ-tát, Thanh-tịnh Ðại-hải-chúng Bồ-tát. (1 lạy)


TÁN DƯƠNG-CHI

Dương-chi tịnh thủy,
Biến sái tam-thiên,
Tánh không bát-đức lợi nhơn thiên,
Pháp-giới quảng tăng diên...
Diệt tội tiêu khiên,
Hỏa diệm hóa Hồng-liên.
Nam-mô Thanh-Lương-Ðịa Bồ-tát. (3 lần)


CHÚ ÐẠI-BI

(Hoặc bớt chú Ðại-bi cũng được)

Nam-mô Ðại-Bi Hội-Thượng Phật Bồ-Tát. (3 lần)

Nam-mô hắc ra đát na, đa ra dạ da.

Nam-mô a rị da, bà lô yết đế, thước bát ra da, Bồ-đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da, án, tát bàn ra phạt duệ số đát na đát tỏa.

Nam-mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da, bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.

Nam-mô na ra cẩn trì hê rị ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu thâu bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ-đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na a ra sâm Phật ra xá-lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ-đề dạ bồ-đề dạ, bồ-đà dạ, bồ-đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha.

Nam-mô hắc ra đát na, đa ra dạ da.

Nam-mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.

Án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần)


KHAI KINH KỆ

Pháp vi diệu rất sâu vô lượng
Trăm nghìn muôn ức kiếp khó gặp
Con nay nghe thấy được thọ trì
Nguyện hiểu nghĩa chơn thật của Như Lai.
Nam mô Hồng Danh Hội Thượng Bồ tát. (3 lần)


HỒNG DANH BỬU SÁM

Ðại từ đại bi thương chúng sinh
Ðại hỉ đại xả cứu muôn loài
Tướng tốt chói sáng tự trang nghiêm
Chúng đẳng chí tâm quy mạng lễ.

Nam Mô quy y kim cang thượng sư, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Con nay phát tâm, chẳng vì tự cầu phước báo trời người, Thanh Văn Duyên Giác, cho đến quyền thừa quả vị Bồ Tát, chỉ nương tối thượng thừa, phát tâm bồ đề, nguyện cùng pháp giới chúng sinh, một thời đồng chứng được Vô Thượng Chánh Ðẳng Chánh Giác.


Nam Mô quy y mười phương tận cõi hư không tất cả các Ðức Phật.
Nam Mô quy y mười phương tận cõi hư không tất cả Tôn Pháp.
Nam Mô quy y mười phương tận cõi hư không tất cả Hiền Thánh Tăng.

Nam Mô Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Ðiều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.
Nam Mô Phổ Quang Phật.
Nam Mô Phổ Minh Phật.
Nam Mô Phổ Tịnh Phật.
Nam Mô Ða Ma La Bạt Chiên Ðàn Hương Phật.
Nam Mô Chiên Ðàn Quang Phật.
Nam Mô Ma Ni Tràng Phật.
Nam Mô Hoan Hỉ Tạng Ma Ni Bảo Tích Phật.
Nam Mô Nhất Thiết Thế Gian Nhạo Kiến Thượng Ðại Tinh Tấn Phật.
Nam Mô Ma Ni Tràng Ðăng Quang Phật.
Nam Mô Huệ Cự Chiếu Phật.
Nam Mô Hải Ðức Quang Minh Phật.
Nam Mô Kim Cương Lao Cường Phổ Tán Kim Quang Phật.
Nam Mô Ðại Cường Tinh Tấn Dũng Mãnh Phật.
Nam Mô Ðại Bi Quang Phật.
Nam Mô Từ Lực Vương Phật.
Nam Mô Từ Tạng Phật.
Nam Mô Chiên Ðàn Khốt Trang Nghiêm Thắng Phật.
Nam Mô Hiền Thiện Thủ Phật.
Nam Mô Thiện Ý Phật.
Nam Mô Quảng Trang Nghiêm Vương Phật.
Nam Mô Kim Hoa Quang Phật.
Nam Mô Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vương Phật.
Nam Mô Hư Không Bảo Hoa Quang Phật.
Nam Mô Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Phật.
Nam Mô Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật.
Nam Mô Bất Ðộng Trí Quang Phật.
Nam Mô Hàng Phục Chúng Ma Vương Phật.
Nam Mô Tài Quang Minh Phật.
Nam Mô Trí Huệ Thắng Phật.
Nam Mô Di Lặc Tiên Quang Phật.
Nam Mô Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vương Phật.
Nam Mô Thế Tịnh Quang Phật.
Nam Mô Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật.
Nam Mô Nhật Nguyệt Quang Phật.
Nam Mô Nhật Nguyệt Châu Quang Phật.
Nam Mô Huệ Tràng Thắng Vương Phật.
Nam Mô Sư Tử Hống Tự Tại Lực Vương Phật.
Nam Mô Diệu Âm Thắng Phật.
Nam Mô Thường Quang Tràng Phật.
Nam Mô Quan Thế Ðăng Phật.
Nam Mô Huệ Oai Ðăng Vương Phật.
Nam Mô Pháp Thắng Vương Phật.
Nam Mô Tu Di Quang Phật.
Nam Mô Tu Ma Na Hoa Quang Phật.
Nam Mô Ưu Ðàm Bát La Hoa Thù Thắng Vương Phật.
Nam Mô Ðại Huệ Lực Vương Phật.
Nam Mô A Sơ Tỳ Hoan Hỉ Quang Phật.
Nam Mô Vô Lượng Âm Thanh Vương Phật.
Nam Mô Tài Quang Phật.
Nam Mô Kim Hải Quang Phật.
Nam Mô Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Phật.
Nam Mô Ðại Thông Quang Phật.
Nam Mô Nhất Thiết Pháp Tràng Mãn Vương Phật.
Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Kim Cương Bất Hoại Phật.
Nam Mô Bảo Quang Phật.
Nam Mô Long Tôn Vương Phật.
Nam Mô Tinh Tấn Quân Phật.
Nam Mô Tinh Tấn Hỉ Phật.
Nam Mô Bảo Hoả Phật.
Nam Mô Bảo Nguyệt Quang Phật.
Nam Mô Hiện Vô Ngu Phật.
Nam Mô Bảo Nguyệt Phật.
Nam Mô Vô Cấu Phật.
Nam Mô Ly Cấu Phật.
Nam Mô Dũng Thí Phật.
Nam Mô Thanh Tịnh Phật.
Nam Mô Thanh Tịnh Thí Phật.
Nam Mô Ta Lưu Na Phật.
Nam Mô Thuỷ Thiên Phật.
Nam Mô Kiên Ðức Phật.
Nam Mô Chiên Ðàn Công Ðức Phật.
Nam Mô Vô Lượng Cúc Quang Phật.
Nam Mô Quang Ðức Phật.
Nam Mô Vô Ưu Ðức Phật
Nam Mô Na La Diên Phật.
Nam Mô Công Ðức Hoa Phật.
Nam Mô Liên Hoa Quang Du Hí Thần Thông Phật.
Nam Mô Tài Công Ðức Phật.
Nam Mô Ðức Niệm Phật.
Nam Mô Thiện Danh Xưng Công Ðức Phật.
Nam Mô Hồng Diệm Ðế Tràng Vương Phật.
Nam Mô Thiện Du Bộ Công Ðức Phật.
Nam Mô Ðấu Chiến Thắng Phật.
Nam Mô Thiện Du Bộ Phật.
Nam Mô Châu Tráp Trang Nghiêm Công Ðức Phật.
Nam Mô Bảo Hoa Du Bộ Phật.
Nam Mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta La Thọ Vương Phật.
Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Ðà Phật.

Như vậy thảy, các Ðức Phật Thế Tôn, trong tất cả thế giới, thường trụ ở đời, xin các Ðức Thế Tôn hãy từ bi nhớ nghĩ đến con : Hoặc đời này của con, hoặc đời trước của con, từ vô thuỷ sinh tử đến nay, đã gây ra các tội : hoặc tự mình làm, hoặc bảo người khác làm, thấy họ làm mà vui mừng theo. Hoặc tháp, hoặc Tăng, hoặc đồ vật của bốn phương Tăng. Hoặc tự mình lấy, hoặc bảo người khác lấy, thấy họ lấy mà vui mừng theo. Năm tội vô gián : hoặc tự mình làm, hoặc bảo họ làm, thấy họ làm mà vui mừng theo. Mười điều bất thiện : hoặc tự mình làm, hoặc bảo họ làm, thấy họ làm mà vui mừng theo. Các tội chướng đã làm, hoặc che giấu, hoặc không che giấu, đáng đoạ địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, các đường ác khác, biên địa hạ tiện, và kẻ ác kiến, các nơi như vậy thảy, các tội chướng đã làm, nay đều xin sám hối.

Nay các Ðức Phật Thế Tôn, hãy chứng biết cho con, hãy nhớ nghĩ đến con, con ở trước các Ðức Phật Thế Tôn, nói lời như vầy : Hoặc trong đời nầy của con, hoặc trong những đời khác của con, đã từng tu bố thí, hoặc giữ giới thanh tịnh, cho đến bố thí cho súc sinh một ít cơm, hoặc hết thảy căn lành tu hành thanh tịnh, hết thảy căn lành thành tựu chúng sinh, hết thảy căn lành tu hạnh bồ đề, hết thảy căn lành phát tâm vô thượng trí, hết thảy căn lành, tất cả hợp lại, so đếm tính lường, thảy đều hồi hướng Vô Thượng Chánh Ðẳng Chánh Giác. Như quá khứ vị lai hiện tại, các Ðức Phật đã hồi hướng, con cũng hồi hướng như thế. Các tội đều sám hối, các phước lành đều tuỳ hỉ, và công đức của các Ðức Phật, nguyện thành vô thượng trí. Phật quá khứ vị lai hiện tại, nơi chúng sinh tối thắng, vô lượng biển công đức, nay con quy mạng lễ :

Trong hết thảy mười phương thế giới
Ba đời tất cả đấng Pháp Vương
Con dùng thân miệng ý thanh tịnh
Lễ khắp hết thảy không thừa sót.
Sức oai thần hạnh nguyện Phổ Hiền
Hiện khắp trước tất cả Như Lai
Một lòng hiện thân khắp các cõi
Tất cả lễ khắp các cõi Phật.
Ở trong một bụi có vô số Phật
Các chúng Bồ Tát hội trong đó
Vô tận pháp giới bụi cũng vậy
Tin sâu chư Phật đều đầy dẫy.
Ðều dùng tất cả biển âm thanh
Khắp vang vô tận lời vi diệu
Suốt thuở vị lai tất cả kiếp
Khen biển công đức Phật thâm sâu.
Dùng các tràng hoa đẹp tối thắng
Kỹ nhạc, hương thoa, và lọng tàn
Ðồ trang nghiêm tối thắng như vậy
Con đem cúng dường các Như Lai.
Y phục tối thắng, hương tối thắng
Hương bột, hương đốt và đèn đuốc
Tất cả nhiều như núi Diệu Cao
Con đem cúng dường các Như Lai.
Con dùng tâm thắng hiểu rộng lớn
Tin sâu tất cả Phật ba đời
Ðều dùng sức hạnh nguyện Phổ Hiền
Cúng dường khắp hết các Như Lai.
Thuở xưa con tạo bao nghiệp ác
Ðều do vô thuỷ tham sân si
Từ thân miệng ý mà sinh ra
Tất cả nay con đều sám hối.
Mười phương tất cả các chúng sinh
Nhị thừa hữu học và vô học
Tất cả Như Lai với Bồ Tát
Hết thảy công đức đều vui theo.
Mười phương hết thảy đấng Thế Ðăng
Bậc ban đầu thành tựu bồ đề
Nay con đều thỉnh mời tất cả
Chuyển bánh xe pháp diệu vô thượng.
Nếu chư Phật muốn vào Niết Bàn
Con đều chí thành xin mời thỉnh
Nguyện xin ở lâu vô số kiếp
Lợi lạc tất cả các chúng sinh.
Hết thảy phước lễ tán cúng dường
Thỉnh Phật ở đời chuyển pháp luân.
Tuỳ hỉ sám hối các căn lành
Hồi hướng chúng sinh và Phật đạo
Nguyện đem công đức thù thắng nầy
Hồi hướng chân pháp giới vô thượng.
Tánh tướng Phật, Pháp và Tăng già
Hai đế dung thông ấn tam muội
Vô lượng biển công đức như vậy
Nay con thảy đều hồi hướng hết.
Hết thảy chúng sinh thân miệng ý
Kiến hoặc phỉ báng ngã pháp thảy
Tất cả các tội chướng như vậy
Thảy đều tiêu diệt hết không còn.
Niệm niệm đến khắp nơi pháp giới
Rộng độ chúng sinh không thối chuyển
Cho đến hư không thế giới tận
Chúng sinh và nghiệp phiền não tận.
Bốn pháp rộng vô biên như vậy
Nay nguyện hồi hướng cũng như vậy.
Nam Mô Ðại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lần)


MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA MẬT-ÐA TÂM-KINH

Bồ Tát Quán Tự Tại, hành sâu vào Bát Nhã Ba La Mật Ða thì, thấy rõ năm uẩn đều không, qua khỏi tất cả khổ ách.

Xá Lợi Tử ! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức cũng đều như thế.

Xá Lợi Tử ! Các pháp đó không tướng, không sinh không diệt, không dơ không sạch, không tăng không giảm. Cho nên trong không chẳng có sắc, thọ, tưởng, hành, thức ; không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp ; không có nhãn giới, cho đến không có ý thức giới ; không có vô minh, cũng không có hết vô minh, cho đến không có già chết, cũng không có hết già chết ; không có khổ tập diệt đạo, không có trí huệ cũng không đắc được.

Vì không chỗ đắc, nên Bồ Tát nương vào Bát Nhã Ba La Mật, tâm không quái ngại, vì không quái ngại, nên không có sợ hãi, xa lìa điên đảo mộng tưởng, rốt ráo đạt đến Niết Bàn. Các Ðức Phật ba đời, đều nương vào Bát Nhã Ba La Mật, cho nên đắc được Vô Thượng Chánh Ðẳng Chánh Giác.

Nên biết Bát Nhã Ba La Mật Ða là Chú đại thần, là Chú đại minh, là Chú vô thượng, là Chú vô đẳng đẳng, trừ được tất cả khổ, chân thật không hư.

Cho nên nói Chú Bát Nhã Ba La Mật Ða, bèn nói Chú rằng : Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha.(3 lần)


Vãng Sinh Tịnh Ðộ Thần Chú

Nam-mô a di đa bà dạ, đa tha dà đa dạ, đa điệt dạ tha. A di rị đô bà tỳ, a di rị đa, tất đam bà tỳ. A di rị đa, tì ca lan đế. A di rị đa, tì ca lan đa, dà di nị, dà dà na, chỉ đa ca lệ, ta bà ha.(3 lần)


TÁN PHẬT

Phật A Di Ðà thân sắc vàng
Tướng tốt quang minh không ai bằng
Hào quang trắng uyển chuyển như Tu Di
Mắt Phật xanh biếc như bốn biển
Trong quang minh có vô số hoá Phật
Hoá Bồ Tát cũng nhiều vô biên
Bốn mươi tám nguyện độ chúng sinh
Chín phẩm sen vàng lên bờ giác.

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Ðại Từ Ðại Bi Tiếp Dẫn Ðạo Sư A Di Ðà Phật.
Nam Mô A Di Ðà Phật. (108 lần)
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. (3 lần)
Nam Mô Ðại Thế Chí Bồ Tát. (3 lần)
Nam Mô Ðịa Tạng Vương Bồ Tát.(3 lần)
Nam Mô Thanh Tịnh Ðại Hải Chúng Bồ Tát. (3 lần)


HỒI HƯỚNG

Tụng Kinh công đức hạnh thù thắng
Bao nhiêu phước đức đều hồi hướng
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh
Sớm được vãng sinh cõi Phật Vô Lượng Quang
Nguyện tiêu ba chướng dứt phiền não
Nguyện được trí huệ hiểu chân thật
Nguyện khắp tội chướng đều tiêu trừ
Ðời đời thường hành Bồ Tát đạo
Nguyện sinh sang cõi Tây phương Tịnh độ
Chín phẩm hoa sen là cha mẹ
Hoa nở thấy Phật ngộ vô sinh
Bồ Tát bất thối làm bạn lành
Nguyện đem công đức nầy
Hướng về khắp tất cả
Ðệ tử và chúng sinh
Ðều trọn thành Phật đạo.

 


Nguồn tin: Chùa Vĩnh Nghiêm
In ra      
Đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc

 

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 13
  • Hôm nay: 6254
  • Tháng hiện tại: 75870
  • Tổng lượt truy cập: 9662615

Lịch vạn sự

Tài khoản nhận cúng dường

 

Tài khoản tại CHLB Đức:
Konto-Nr.: 62715, Bankleitzahl: 760 694 40
Kreditinstitut: Raiffeisenbank Altdorf - Feucht eG
Begünstigter: VBKZ Franken e.V.
IBAN: DE68 7606 9440 0000 0627 15,
SWIFT-BIC: GENODEF1FEC
 
Tài khoản tại Việt Nam:
Tài khoản số: 060044816299
Tại ngân hàng: Sacombank,
Sở Giao dịch Tp. Hồ Chí Minh
Chủ tài khoản: Phạm Đức Phong
 
Tài khoản nơi có cộng đồng Việt Nam ở Hải ngoại:
Tài khoản số: 0170 003 105,
Ngân hàng số: 501 310 00
Tại ngân hàng: Vietinbank
Chủ tài khoản: VBKZ Franken e.V.
IBAN: DE60 5013 1000 0170 0031 05,
SWIFT-BIC: ICBVDEFF

Hướng dẫn đường đi

Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về website này

Tốt

Trung bình

Không có ý kiến gì

Cần thay đổi nhiều

Quảng bá