Nghi Thức Cúng Giao Thừa

Đăng lúc: Chủ nhật - 22/01/2012 17:57 - Người đăng bài viết: Redakteur
Tứ chúng vân tập Chính điện, Sám chủ niệm hương, trổi 3 hồi chuông trống Bát Nhã. Duy Na xướng tán Phật và đảnh lễ Tam Bảo
Nghi Thức Cúng Giao Thừa

Nghi Thức Cúng Giao Thừa

- Cúng hương:

Hương xông đảnh báu,

Giới định huệ hương,

... Giải thoát tri kiến quý khôn lường,

Ngào ngạt khắp muôn phương,

Thanh tịnh tâm hương,

Đệ tử nguyện cúng dường.

Nam mô Hương Cúng Dường Bồ tát (3 lần)

- Tán Phật: Trên trời dưới trời không bằng Phật

Thế giới mười phương cũng khó sánh

Thế gian có gì con đã thấy

Tất cả không ai bằng Phật vậy

Nam mô Thập phương Thường trụ Tam Bảo (3 lần).

- Sám chủ xướng: Giao thừa Nguyên đán lễ thiêng liêng,

Cung thỉnh mười phương Phật Thánh Hiền

Duyên giác, Thanh văn cùng liệt Tổ,

Thiện thần Hộ pháp với Long thiên

Thiêu thân liệt Thánh tử vì đạo,

Dũ ánh uy quang giáng tọa tiền

Lễ nhạc hương hoa xin hiến cúng,

Nguyện cầu giáng phước lễ Minh niên.

-Tụng: Nam mô Long hoa Giáo chủ Di Lặc tôn Phật (3 lần).

Đêm nay ngày lành Nguyên Đán

Giờ nầy phút thiêng Giao thừa.

Tuân lệ cổ tục ngày xưa

Mở cửa nghinh Xuân tiếp phước.

Truyền thừa di phong thuở trước

Lên chùa lễ Phật dâng hương.

Cầu minh niên vạn sự cát tường

Nguyện Xuân nhật tam nguyên như ý.

- Cũng trong lễ hôm nay: Nhớ xưa có Đại sỹ,

Đức Di Lặc hóa sinh.

Huyện Phụng Hóa, châu Minh,

Thuộc đời Lương Trung Quốc.

Tin vui của trời đất,

Ân huệ của nhơn sinh.

Ngài có một thân hình,

Đầy từ bi hoan hỷ.

Người có nhiều thần bí,

Rất khó nghĩ, khôn lường

Và không ít dị thường,

Thật ngờ phàm ngại Thánh

Người có nhiều kỳ hạnh,

Nói năng không định lời

Xôn xao trong một thời,

Không ai biết sự thật

Có người bảo là Phật,

Có kẻ gọi là Thầy

Đi khất thực đó đây,

Ai cúng gì cũng lấy

Bị vải treo đầu gậy,

Vật phẩm chứa không đầy

Có lúc thấy ở đây,

Có khi gặp nơi khác

Khuyên người chớ làm ác,

Dạy người nên làm lành

Không ai biết tánh danh,

Gọi Bố Đại Hòa thượng

Một hôm Ngài dựng trượng,

Tại núi chùa Nhạc Lâm

Ngồi trên đá tịnh tâm,

Nói bài kệ vắn tắt:

"Rằng ta chơn Di Lặc,

Phân thân ngàn muôn ức,

Thường hiện trước mọi người,

Mọi người tự không biết"

Nói xong Ngài nhập diệt,

Diệt Đông lại sinh Tây

Ứng hóa khắp đó đây,

Vận thần thông diệu dụng

Và trong một dịp khác,

Trước một số dân chúng

Ngài tuyên bố như vầy:

"Ta có một vị Thầy (Phật)

Mọi người đều không biết,

không tô vẽ sơn thếp

Không chạm trổ điêu khắc,

không một chút thể sắc

Không một chút cát bụi,

sạch sẽ không lau chùi

Thợ vẽ vẽ không thành,

kẻ trộm lấy không được

Thể tánh vốn tự nhiên,

tuy là có một thể,

phân thân ngàn muôn ức".

Ngài sử dụng thần lực,

Hóa hiện khắp nhân thiên.

Dạy vẽ kẻ hữu duyên,

Dắt dìu người vô phúc.

Xa lánh đời trần tục,

Đưa vào cõi thiên cung.

Hẹn Long Hoa tam hội trùng phùng;

Nguyện Đâu Suất nhất sanh thân cận.

Giờ này mọi nhà kính cẩn,

Xưng dương tán lễ hồng danh.

Đêm nay trăm họ chí thành,

Trân trọng cúng dường vía Thánh.

Trăm hoa hân hạnh,

Mừng hóa Phật giáng sinh.

Muôn vật vươn mình,

Đón Xuân thiên khai thái.

- Đến đây tất cả chúng con: Cúi đầu lễ bái,

Cầu gia đình hạnh phúc an khương.

Ngửa mặt dâng hương,

Nguyện đất nước hòa bình hưng thạnh.

Năm châu an định, bốn bể thanh bình,

tình với vô tình, đồng thành Phật đạo.

Nam mô Đương lai hạ sinh Di Lặc Từ Thị tôn Phật (3 lần)

-Tán: Bố Đại Hòa Thượng,

Di Lặc hóa thân,

Giao Thừa mừng đón lễ tân Xuân,

Ban phước xuống nhân dân,

Hân hạnh muôn phần,

Mừng rước lễ sanh thần.

Nam mô Từ Thị Di Lặc Tôn Phật (3 lần)

-Tụng: Tiêu tai cát tường thần chú.

Om kha kha, kha hi kha hi, hùm hùm, zờ-va la zờ-va la, pờ-ra zờ-va la pờ-ra zờ-va la, ti sờ-ta ti sờ-ta, sờ-tri sờ-tri, sờ-phạt sờ-phạt, san ti ca sờ-ri dê, xoa ha. ( 3 lần )

-Xướng: Nguyện ngày an lành, đêm an lành,

Đêm ngày sáu thời đều an lành,

Tất cả các thời đều an lành,

Xin đấng Từ Bi thường gia hộ.

Nguyện ngày an lành, đêm an lành,

Đêm ngày sáu thời đều an lành,

Tất cả các thời đều an lành,

Xin nguyện Tam Bảo thường gia hộ.

Nguyện ngày an lành, đêm an lành,

Đêm ngày sáu thời đều an lành,

Tất cả các thời đều an lành,

Xin nguyện Hộ Pháp thường ủng hộ.

Nam-mô Tiêu Tai Giáng Cát Tường Bồ-tát. ( 3 lần )

-Tụng: Thất Phật diệt tội chân ngôn.

ri pha ri pha tê, cô ha cô ha tê, đà ra ni tê, ni ga ra ri tê, vi ma ri tê, ma ha ga tê, san ti cư ra tê, xoa ha. ( 3 lần )

-Xướng: Tội từ tâm khởi đem tâm sám.

Tâm được tịnh thì tội liền tiêu.

Tội tiêu tâm tịnh thảy đều không.

Thế mới thật là chân sám hối.

Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát ( 3 lần )

-Tụng: MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÂM KINH

Quán-Tự-Tại Bồ-tát hành thâm Bát-nhã-ba-la-mật-đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách.

Xá-Lợi-Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức diệc phục như thị.

Xá-Lợi-Tử! Thị chư pháp không tướng : bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cố, không trung vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức, vô nhãn nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, vô sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, vô nhãn giới nãi chí vô ý-thức-giới; vô vô-minh, diệc vô vô-minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc. Dĩ vô sở đắc cố, Bồ-Đề-Tát-Đỏa y Bát-nhã ba-la-mật-đa cố, tâm vô quái ngại; vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết-bàn.

Tam thế chư Phật y Bát-nhã ba-la-mật-đa cố, đắc a-nậu-đa-la-tam-miệu tam-bồ-đề. Cố tri Bát-nhã ba-la-mật-đa thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhứt-thế khổ, chơn thiệt bất hư. Cố thuyết Bát-nhã ba-la-mật-đa chú.

Tức thuyết chú viết :

Yết-đế, yết-đế, ba-la yết-đế, ba-la tăng-yết-đế, bồ-đề tát-bà-ha. (3 lần)

-Hồi hướng: Vừa rồi bao nhiêu công đức, bấy nhiêu hương hoa,

Thành kính thiết tha, nguyện xin dâng cúng.

Chư Phật, Thánh chúng, Hộ pháp thiện thần,

Duy nguyện ai lân, thuỳ từ minh chứng.

- Phục nguyện: Phật nhựt tăng huy,

Pháp luân thường chuyển.

Phong điều vũ thuận,

Quốc thới dân an,

Thiên hạ thái bình

Nhân dân an lạc.

- Tán: Giao thừa nguyên đán lễ nghiêm trang,

Rước Phật đón Xuân lễ đã hoàn

Công đức vô biên ban tất cả,

Vui mừng chúc tụng khắp nhân gian

Nam mô Viên Mãn Tạng Bồ Tát (3 lần)

- Tụng: Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não,

Nguyện đắc trí-huệ chơn minh liễu,

Phổ nguyện tội-chướng tất tiêu-trừ,

Thế thế thường hành Bồ-tát đạo.

Nguyện sanh Tây-phương tịnh độ trung,

Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu,

Hoa khai kiến Phật ngộ vô-sanh,

Bất thối Bồ Tát vi bạn lữ.

Nguyện dĩ thử công-đức

Phổ cập ư nhứt thiết

Ngã đẳng dữ chúng-sanh

Giai cộng thành Phật-đạo.

- Đảnh lễ thù ân: chư Phật, tôn Pháp, chư thánh Tăng, hiền Tăng, chư giáo phẩm hiện tiền Tăng...

- Duy Na xướng: Thù ân viên mãn, khánh tán lễ thành.

Chuông trống hòa thanh, lễ thành ba lạy.

(Thỉnh chuông trống Bát Nhã 3 hồi)

HT Thích Huyền Quang
Nguồn tin: Chùa Vĩnh Nghiêm
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc

 

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 9
  • Hôm nay: 338
  • Tháng hiện tại: 73322
  • Tổng lượt truy cập: 9761209

Lịch vạn sự

Tài khoản nhận cúng dường

 

Tài khoản tại CHLB Đức:
Konto-Nr.: 62715, Bankleitzahl: 760 694 40
Kreditinstitut: Raiffeisenbank Altdorf - Feucht eG
Begünstigter: VBKZ Franken e.V.
IBAN: DE68 7606 9440 0000 0627 15,
SWIFT-BIC: GENODEF1FEC
 
Tài khoản tại Việt Nam:
Tài khoản số: 060044816299
Tại ngân hàng: Sacombank,
Sở Giao dịch Tp. Hồ Chí Minh
Chủ tài khoản: Phạm Đức Phong
 
Tài khoản nơi có cộng đồng Việt Nam ở Hải ngoại:
Tài khoản số: 0170 003 105,
Ngân hàng số: 501 310 00
Tại ngân hàng: Vietinbank
Chủ tài khoản: VBKZ Franken e.V.
IBAN: DE60 5013 1000 0170 0031 05,
SWIFT-BIC: ICBVDEFF

Hướng dẫn đường đi

Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về website này

Tốt

Trung bình

Không có ý kiến gì

Cần thay đổi nhiều

Quảng bá