GHPGVN: DANH SÁCH HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH & HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GHPGVN NHIỆM KỲ VII (2012 - 2017)

Đăng lúc: Thứ ba - 27/11/2012 13:45 - Người đăng bài viết: Redakteur
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

I.- DANH SÁCH HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH GHPGVN NHIỆM KỲ VII
1.  Hòa thượng Thích Phổ Tuệ - Tp. Hà Nội
2.  Hòa thượng Thích Trí Tịnh - Tp. Hồ Chí Minh
3.  Hòa thượng Thích Minh Nhuận - Tp. Hồ Chí Minh
4.  Hòa thượng Thích Thanh Bích - Tp. Hà Nội
5.  Hòa thượng Thích Phước Thành - Tỉnh Bình Định
6.  Hòa thượng Thích Thanh Từ - Tỉnh Lâm Đồng
7.  Hòa thượng Thích Diệu Tâm - Tỉnh Đồng Nai
8.  Hòa thượng Thích Chí Tín - Tỉnh Khánh Hoà
9.  Hòa thượng Thích Chơn Ngộ - Tỉnh Quảng Nam
10.  Hòa thượng Danh Nhưỡng - Tỉnh Kiên Giang
11.  Hòa thượng Thích Từ Nhơn Tp. Hồ Chí Minh
12.  Hòa thượng Thích Đạt Pháp-  Tỉnh Long An
13.  Hòa thượng Thích Hiển Tu - Tp. Hồ Chí Minh
14.  Hòa thượng Thích Đức Phương - Tỉnh Thừa Thiên Huế
15.  Hòa thượng Thích Đỗng Quang - Tỉnh Gia Lai
16.  Hòa thượng Thích Thiện Bình - Tỉnh Khánh Hoà
17.  Hòa thượng Thích Đạt Đồng - Tỉnh Long An
18.  Hòa thượng Thích Tịnh Trí Tỉnh - Bình Thuận
19.  Hòa thượng Thích Đức Nghiệp - Tp. Hồ Chí Minh
20.  Hòa thượng Thích Tắc An - Tp. Hồ Chí Minh
21.  Hòa thượng Thích Giác Thuận - Tỉnh Sóc Trăng
22.  Hòa thượng Thích Mật Hạnh - Tỉnh Bình Định
23.  Hòa thượng Thích Giác Nhường - TP. Cần Thơ
24.  Hòa thượng Thích Minh Tâm - Tỉnh Nam Định
25.  Hòa thượng Thích Nhật Tân - Tỉnh Nam Định
26.  Hòa thượng Thích Hiển Pháp - Tp. Hồ Chí Minh
27.  Hòa thượng Thích Thanh Dũng - Tỉnh Bắc Giang
28.  Hòa thượng Thích Tánh Hải - Tỉnh Lâm Đồng
29.  Hòa thượng Thích Thiện Tâm - Tỉnh Đồng Tháp
30.  Hòa thượng Thích Quảng Mẫn - Tp. Hải Phòng
31.  Hòa thượng Thích Thanh Sam - Tỉnh Bắc Ninh
32.  Hòa thượng Thích Thanh Đàm - Tỉnh Ninh Bình
33.  Hòa thượng Thích Thanh Dục - Tỉnh Thái Bình
34.  Hòa thượng Thích Viên Giác - Tp. Hồ Chí Minh
35.  Hòa thượng Thích Minh Tuấn - Tp. Đà Nẵng
36.  Hòa thượng Thích Viên Minh - Tp. Đà Nẵng
37.  Hòa thượng Thích Thiện Duyên - Tỉnh Quảng Nam
38.  Hòa thượng Thích Trí Tâm - Tỉnh Khánh Hoà
39.  Hòa thượng Thích Giác Đức - Tỉnh Bến Tre
40.  Hòa thượng Thích Giác Phúc - Tp. Hồ Chí Minh
41.  Hòa thượng Thích Giác Tường - Tp. Hồ Chí Minh
42.  Hòa thượng Thích Thiện Hiệp - Tỉnh Đồng Tháp
43.  Hòa thượng Kim Sa Rinh - Tỉnh Vĩnh Long
44.  Hòa thượng Diệp Thương - Tỉnh Trà Vinh
45.  Hòa thượng Sơn Khune Tỉnh - Trà Vinh
46.  Hòa thượng Thích Thiện Trinh - Tỉnh An Giang
47.  Hòa thượng Chau Tinh - Tỉnh An Giang
48.  Hòa thượng Chau Ty - Tỉnh An Giang
49.  Hòa thượng Dương Nhơn - Tỉnh Sóc Trăng
50.  Hòa thượng Danh Pol - Tỉnh Kiên Giang
51.  Hòa thượng Lý Liêu - Tỉnh Kiên Giang
52.  Hòa thượng Thích Huệ Thông - Tỉnh Bình Dương
53.  Hòa thượng Dương Dal - Tỉnh Sóc Trăng
54.  Hòa thượng Thích Bửu Thông - Tỉnh Tiền Giang
55.  Hòa thượng Thích Thiện An - Tỉnh Đồng Tháp
56.  Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Tỉnh Bình Định
57.  Hòa thượng Thích Minh Chánh - Tỉnh Đồng Nai
58.  Hòa thượng Thích Nhuận Thanh - Tỉnh Bình Phước
59.  Hòa thượng Thích Chơn Phát - Tỉnh Quảng Nam
60.  Hòa thượng Thích Như Thọ - Tp. Đà Nẵng
61.  Hòa thượng Thích Trí Hải - Quảng Trị
62.  Hòa thượng Thích Đồng Tâm - Ninh Thuận
63.  Hòa thượng Thích Huệ Thành - Bến Tre
64.  Hòa thượng Sơn Tơn - Trà Vinh
65.  Hòa thượng Sơn Pen - Trà Vinh
66.  Hòa thượng Thạch Hu - Trà Vinh
67.  Hòa thượng Thích Thiện Thông - Trà Vinh
68.  Hòa thượng Thích Thiện Thanh - Long An
69.  Hòa thượng Thích Tịnh Khai - Tây Ninh
70.  Hòa thượng Thích Trí Tịnh - Bà Rịa Vũng Tàu
71.  Hòa thượng Thích Giác Cầu - Bà Rịa Vũng Tàu
72.  Hòa thượng Thích Tâm Từ - Bình Dương
73.  Hòa thượng Thích Giác Dũng - Đak Lak
74.  Hòa thượng Thích Từ Hương Gia Lai
75.  Hòa thượng Thích Giác Ngộ - Lâm Đồng
76.  Hòa thượng Thích Như Ý - Khánh Hòa
77.  Hòa thượng Thích Tâm Thủy - Phú Yên
78.  Hòa thượng Thích Huệ Ấn - Thừa Thiên Huế
79.  Hòa thượng Thích Thiện Thuận - An Giang
80.  Hòa thượng Chau Sưng - An Giang
81.  Hòa thượng Thích Thiện Minh - An Giang
82.  Hòa thượng Thích Viên Minh - Tp. Hồ Chí Minh
83.  Hòa thượng Thích Giác Lai - Tp. Hồ Chí Minh
84.  Hòa thượng Lý Sân - Tp. Cần Thơ
85.  Hòa thượng Thích Quảng Lợi - Hà Nội
86.  Hòa thượng Thích Quang Đạo - Đồng Nai
87.  Hòa thượng Thích Từ Hiệp - Tp. Hồ Chí Minh
88.  Hòa thượng Thích Thiện Chơn - Tp. Hồ Chí Minh (Q.8)
89.  Hòa thượng Thích Giác Tràng - Quảng Nam

- BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH GHPGVN NHIỆM KỲ VII
1. Pháp Chủ: Hoà thượng Thích Phổ Tuệ
2. Phó Pháp Chủ kiêm Giám luật: Hoà thượng Thích Trí Tịnh
3. Phó Pháp Chủ kiêm Chánh Thư ký: Hoà thượng Thích Thanh Sam  
4. Phó Pháp Chủ kiêm Giám luật: Hòa thượng Thích Thanh Bích
5. Phó Pháp Chủ kiêm Giám luật: Hoà thượng Danh Nhưỡng
6. Phó Pháp Chủ kiêm Giám luật: Hoà thượng Thích Giác Nhường
7. Phó Pháp Chủ: Hoà thượng Dương Nhơn
8. Phó Pháp Chủ: Hoà thượng Thích Hiển Pháp
9. Phó Pháp Chủ: Hoà thượng Thích Đức Nghiệp
10. Phó Pháp Chủ: Hoà thượng Thích Thiện Bình
11. Phó Pháp Chủ: Hòa thượng Thích Đức Phương
12. Phó Thư ký: Hoà thượng Thích Thanh Dũng
13. Phó Thư ký: Hoà thượng Thích Hiển Tu
14. Ủy viên Thường trực: Hòa thượng Thích Thanh Đàm
15. Ủy viên Thường trực: Hòa thượng Thích Thanh Dục
16. Ủy viên Thường trực: Hòa thượng Thích Viên Minh (Đà Nẵng)
17. Ủy viên Thường trực: Hòa thượng Thích Thiện Nhơn (Bình Định)
18. Ủy viên Thường trực: Hòa thượng Thích Viên Giác
19. Ủy viên Thường trực: Hòa thượng Thích Giác Tường
20. Ủy viên Thường trực: Hòa thượng Thích Đạt Đồng
21. Ủy viên Thường trực: Hòa thượng Kim Sa Rinh
22. Ủy viên Thường trực: Hòa thượng Sơn Khune
23.  Ủy viên Thường trực: Hòa thượng Chau Ty
24. Uỷ viên Thường trực: Hoà thượng Thích Giác Dũng.

II.- Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kỳ VII
- Danh sách chư Tôn đức Tăng Ni, cư sĩ ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kỳ VII 
1.  Hòa thượng Thích Trí Tịnh - Tp. Hồ Chí Minh
2.  Hòa thượng Thích Từ Nhơn - Tp. Hồ Chí Minh
3.  Hòa thượng Dương Nhơn - Sóc Trăng
4.  Hòa thượng Thích Trí Quảng - Tp. Hồ Chí Minh
5.  Hòa thượng Thích Từ Thông - Tp. Hồ Chí Minh
6.  Hòa thượng Thích Thiện Duyên - Quảng Nam
7.  Hòa thượng Thích Chơn Thiện - Thừa Thiên Huế
8.  Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Bình Định
9.  Hòa thượng Thích Như Niệm - Tp. Hồ Chí Minh
10.  Hòa thượng Thích Đắc Pháp - Vĩnh Long
11.  Hòa thượng Thích Tâm Thủy - Phú Yên
12.  Hòa thượng Thích Pháp Chiếu - Lâm Đồng
13.  Hòa thượng Thích Chơn Thành - Bình Thuận
14.  Hòa thượng Thích Giác Toàn - Tp. Hồ Chí Minh
15.  Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Tp. Hồ Chí Minh
16.  Hòa thượng Thích Giác Quang - Thừa Thiên Huế
17.  Hòa thượng Thích Đức Thanh - Thừa Thiên Huế
18.  Hòa thượng Thích Thông Nghiêm - Tây Ninh
19.  Hòa thượng Thích Nhựt Huệ - Trà Vinh
20.  Hoà thượng Thích Thiện Sanh - Sóc Trăng
21.  Hòa thượng Thích Thiện Pháp - Tp. Hồ Chí Minh
22.  Hòa thượng Thích Thiện Tâm - Tp. Hồ CHí Minh
23.  Hòa thượng Thích Thiện Tánh - Tp. Hồ Chí Minh
24.  Hòa thượng Đào Như - Tp. Cần Thơ
25.  Hòa thượng Thạch Sok Xane -Trà Vinh
26.  Hòa thượng Thích Huệ Tài - An Giang
27.  Hòa thượng Thích Minh Chánh -Đồng Nai
28.  Hòa thượng Lý Sa Muoth - Bạc Liêu
29.  Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh - Tp. Hồ Chí Minh
30.  Hòa thượng Thạch On - Trà Vinh
31.  Hòa thượng Tăng Nô - Sóc Trăng
32.  Hòa thượng Thạch Huônl - Sóc Trăng
33.  Hòa thượng Thích Giác Giới - Vĩnh Long
34.  Hòa thượng Thích Nhật Quang - Tp. Hồ Chí Minh
35.  Hòa thượng Thích Trung Hậu - Tp. Hồ Chí Minh
36.  Hòa thượng Lâm Pậu - Trà Vinh
37.  Hòa thượng Thích Thiện Huệ - Đồng Tháp
38.  Hòa thượng Thích Huyền Thông - Kiên Giang
39.  Hòa thượng Thích Phước - Đường Cộng hòa Pháp
40.  Hòa thượng Thạch Sên - Trà Vinh
41.  Hòa thượng Thích Nguyên Phước - Bình Định
42.  Hòa thượng Thích Thiện Tấn - Quảng Trị
43.  Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Tp. Hà Nội
44.  Hòa thượng Thích Thanh Duệ - Tp. Hà Nội
45.  Hòa thượng Thích Gia Quang - Tp. Hà Nội
46.  Hòa thượng Thích Hạnh Lạc - Quảng Ngãi
47.  Hòa thượng Thích Nhuận Thanh - Bình Phước
48.  Hòa thượng Thích Huệ Minh - Tiền Giang
49.  Hòa thượng Thích Nhựt Tấn - Bến Tre
50.  Hòa thượng Thích Huệ Trí - Tp. Hồ Chí Minh
51.  Hòa thượng Thích Quảng Tùng - Tp. Hải Phòng
52.  Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm - Tp. Hà Nội
53.  Thượng tọa Thích Thanh Điện - Tp. Hà Nội
54.  Hòa thượng Thích Đạt Đạo - Tp. Hồ Chí Minh
55.  Hòa thượng Thích Thiện Đức - Tp. Hồ Chí Minh
56.  Hòa thượng Thích Hạnh Nghiêm - Nam Định
57.  Hòa thượng Danh Đổng - Kiên Giang
58.  Hòa thượng Danh Lân - Kiên Giang
59.  Hòa thượng Diệp Tươi - Trà Vinh
60.  Hòa thượng Chau Sơn Hy - An Giang
61.  Hòa thượng Danh Thiệp - An Giang
62.  Hòa thượng Thích Khế Chơn - Thừa Thiên Huế
63.  Hòa thượng Thích Hải Ấn - Thừa Thiên Huế
64.  Thượng tọa Thích Thiện Thống - An Giang
65.  Hòa thượng Thạch Hà - Cà Mau
66.  Thượng tọa Thích Minh Thiện - Long An
67.  Hòa thượng Thích Huệ Đức - Hậu Giang
68.  Thượng tọa Sơn Ngọc Huynh - Vĩnh Long
69.  Hòa thượng Thích Thanh Nhã - Tp. Hà Nội
70.  Hòa thượng Thích Thiện Nguyện - Tp. Đà Nẵng
71.  Thượng tọa Thích Trí Thắng - Quảng Ngãi
72.  Thượng tọa Thích Huệ Thông - Bình Dương
73.  Thượng tọa Thích Huệ Hiền - Đồng Nai
74.  Hòa thượng Thích Huệ Trường - Tp. Cần Thơ
75.  Hòa thượng Thích Thiện Bảo - Tp. Hồ Chí Minh
76.  Thượng tọa Thích Bửu Chánh - Tỉnh Đồng Nai
77.  Thượng tọa Thích Tâm Đức - Tp. Hồ Chí Minh
78.  Thượng tọa Thích Tấn Đạt - Tp. Hồ Chí Minh
79.  Thượng tọa Thích Châu Quang - Đaklak
80.  Hòa thượng Thích Quảng Xả - Kontum
81.  Hòa thượng Thích Nguyên Chơn - Bình Định
82.  Thượng tọa Thích Thanh Phúc - Tp. Hà Nội
83.  Thượng tọa Thích Thanh Đạt - Tp. Hà Nội
84.  Thượng tọa Thích Thanh Giác - Tp. Hải Phòng
85.  Thượng tọa Thích Thanh Hiện - Hưng Yên
86.  Thượng tọa Thích Thanh Quyết - Quảng Ninh
87.  Thượng tọa Thích Thanh Phụng - Bắc Ninh
88.  Thượng tọa Danh Lung - Tp. Hồ Chí Minh
89.  Thượng tọa Thích Quảng Hà - Nam Định
90.  Thượng tọa Thích Thanh Chính - Tp. Hà Nội
91.  Thượng tọa Thích Tiến Đạt - Tp. Hà Nội
92.  Đại đức Thích Minh Tiến - Tp. Hà Nội
93.  Đại đức Thích Đức Thiện - Tp. Hà Nội
94.  Đại đức Thích Tâm Đức - Thanh Hoá
95.  Thượng tọa Thích Thanh Vân - Hải Dương
96.  Đại đức Thích Nguyên Thành - Thái Nguyên
97.  Đại đức Thích Minh Nghiêm - Phú Thọ
98.  Đại đức Thích Quảng Truyền - Lạng Sơn
99.  Thượng tọa Thích Quảng Tuấn - Đak Nông
100.  Thượng tọa Thích Thanh Phong - Tp. Hồ Chí Minh
101.  Ni trưởng Thích nữ Ngoạt Liên - Tp. Hồ Chí Minh
102.  Ni trưởng Thích nữ Đàm Hảo - Tp. Hà Nội
103.  Ni trưởng Thích nữ Tràng Liên - Tp. Hồ Chí Minh
104.  Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc - Tp. Hồ Chí Minh
105.  Ni sư Thích nữ Huệ Từ - Tp. Hồ Chí Minh
106.  Ni sư Thích nữ Đàm Khoa - Tp. Hà Nội
107.  Cư sĩ Tống Hồ Cầm - Tp. Hồ Chí Minh
108.  Cư sĩ Trần Tuấn Mẫn - Tp. Hồ Chí Minh
109.  Giáo sư Lê Mạnh Thát - Tp. Hồ Chí Minh
110.  Cư sĩ Lương Gia Tĩnh - Tp. Hà Nội
111.  Cư sĩ Nguyễn Thắng Nhu - Thừa Thiên Huế
112.  Hòa thượng Thích Chí Đạo - Quảng Nam
113.  Hòa thượng Thích Huệ Minh - Tp. Hồ Chí Minh
114.  Hòa thượng Chau Cắt - An Giang
115.  Hòa thượng Thích Minh Thông - Tp. Hồ Chí Minh
116.  Hòa thượng Thích Như Tước - Vĩnh Long
117.  Hòa thượng Thích Toàn Đức - Lâm Đồng
118.  Hòa thượng Danh Nhuônl - Kiên Giang
119.  Hòa thượng Thích Thiện Trí - Tp. Hồ Chí Minh
120.  Hòa thượng Thích Từ Tánh - Tp. Đà Nẵng
121.  Hòa thượng Thích Hạnh Niệm - Quảng Nam
122.  Hòa thượng Thích Giác Liêm - Tp. Hồ Chí Minh
123.  Hòa thượng Trà Kha Leng - Sóc Trăng
124.  Thượng tọa Tăng Xà Vong - Bạc Liêu
125.  Hòa thượng Hộ Chánh - Tp. Hồ Chí Minh
126.  Thượng tọa Thích Lệ Trang - Tp. Hồ Chí Minh
127.  Thượng tọa Thích Minh Thành - Tp. Hồ Chí Minh
128.  Thượng tọa Thích Giác Nhân - Tiền Giang
129.  Thượng tọa Thạch Oai - Trà Vinh
130.  Hòa thượng Thích Thanh Hùng - Tp. Hồ Chí Minh
131.  Thượng tọa Thích Nhật Ấn - Tp. Hồ Chí Minh
132.  Thượng tọa Thích Truyền Cường - Tp. Hồ Chí Minh
133.  Thượng tọa Thích Thiện Hạnh - Tp. Hồ Chí Minh
134.  Thượng tọa Lý Vệ - Hậu Giang
135.  Thượng tọa Lý Hùng - Tp. Cần Thơ
136.  Thượng tọa Thích Thanh Huân - Tp. Hà Nội
137.  Thượng tọa Thích Minh Trí - Vĩnh Phúc
138.  Đại đức Thích Thanh Lâm - Vĩnh Phúc
139.  Thượng tọa Thích Chiếu Tạng - Hà Nội
140.  Đại đức Thích Minh Hiền - Hà Nội
141.  Đại đức Thích Minh Huy - Tỉnh Yên Bái
142.  Thượng tọa Thích Thọ Lạc - Ninh Bình
143.  Đại đức Thích Đức Nguyên - Hoà Bình
144.  Đại đức Thích Thanh Đường - Cao Bằng
145.  Đại đức Thích Phước Nguyên - Cà Mau
146.  Đại đức Thích Phước Nghiêm - Tiền Giang
147.  Đại đức Thích Thiện Minh - Tp. Hồ Chí Minh
148.  Thượng tọa Quách Thành Sattha - Bà Rịa Vũng Tàu
149.  Ni trưởng Thích Đàm Nghiêm - Hà Nội
150.  Ni sư Thích nữ Tín Liên - Tp. Hồ Chí Minh
151.  Đại đức Thích Chiếu Tuệ - Hà Nội
152.  Đại đức Thích Đạo Phong - Hà Nội
153.  Thượng tọa Thích Thiện Hưởng - Hà Nam
154.  Đại đức Thích Thanh Định - Thái Bình
155.  Đại đức Thích Thanh Hòa - Thái Bình
156.  Thượng tọa Thích Thanh Tình - Ninh Bình
157.  Thượng tọa Thích Thiện Văn - Bắc Giang
158.  Thượng tọa Thích Thanh Trung - Bắc Ninh
159.  Thượng tọa Thích Tâm Thiệu - Nam Định
160.  Thượng tọa Thích Đạo Quang - Quảng Ninh
161.  Đại đức Thích Thanh Phúc - Tuyên Quang
162.  Đại đức Thích Viên Như - Hà Tĩnh
163.  Đại đức Thích Thanh Tuấn - Bắc Kạn
164.  Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp Quảng Bình
165.  Ni sư Thích Đàm Hiền - Nam Định
166.  Ni sư Thích Đàm Lan - Hà Nội
167.  Ni sư Thích Đàm Thành - Hà Nội
168.  Cư sĩ Phạm Nhật Vũ - Hà Nội
169.  Thượng tọa Thích Huệ Thành - Cà Mau
170.  Thượng tọa Thích Minh Lành - Bạc Liêu
171.  Thượng tọa Thích Chơn Minh - Đồng Tháp
172.  Hòa thượng Thích Lệ Linh - Bến Tre
173.  Hòa thượng Thích Niệm Thới  - Tây Ninh
174.  Thượng tọa Thích Minh Bửu - Tây Ninh
175.  Thượng tọa Thích Chí Mãn - Tp. Đà Nẵng
176.  Đại đức Thích Thông Đạo - Tp. Đà Nẵng
177.  Hòa thượng Thích Ngộ Tánh - Khánh Hòa
178.  Hòa thượng Thích Minh Thông - Khánh Hòa
179.  Hòa thượng Thích Nguyên Đức - Phú Yên
180.  Hòa thượng Thích Tâm Tường - Gia Lai
181.  Thượng tọa Thích Từ Vân - Gia Lai
182.  Thượng tọa Thích Hạnh Thể - Ninh Thuận
183.  Đại đức Thích Quảng Hiền - Đak Nông
184.  Hòa thượng Thích Quảng Hiển - Bà Rịa – Vũng Tàu
185.  Hòa thượng Thích Nhật Quang - Đồng Nai
186.  Hòa thượng Thích Chơn Hương - Thừa Thiên Huế
187.  Hòa thượng Thích Quang Nhuận - Thừa Thiên Huế
188.  Hòa thượng Thích Thiện Duyên - Bình Dương
189.  Thượng tọa Thích Phước Đạt - Tp. Hồ Chí Minh
190.  Thượng tọa Thích Minh Thọ - Long An
191.  Thượng tọa Giác Trí - Bà Rịa – Vũng Tàu
192.  Hòa thượng Thích Giác Chí - Đak Lak
193.  Thượng tọa Thích Hoằng Đức - Tiền Giang
194.  Thượng tọa Thích Thanh Dũng - Hải Dương (Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam)
195.  Ni trưởng Thích nữ Huệ Hương - Đồng Nai
196.  Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện - Tp. Hồ Chí Minh
197.  Đại đức Thích Tâm Chơn - Tp. Hồ Chí Minh
198.  Ni sư Thích nữ Hòa Liên - Tp. Hồ Chí Minh
199.  Cư sĩ Nguyễn Xuân Loan - Hà Nội

- Danh sách chư Tôn đức Tăng, Ni, cư sĩ Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kỳ VII
1.  HT. Thích Trí Tịnh - Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương
2.  HT. Thích Từ Nhơn - Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tăng sự Trung ương
3.  HT. Thích Chơn Thiện - Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế
4.  HT. Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Phó Trưởng Ban Tăng sự Trung ương
5.  HT. Thích Trí Quảng - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế, Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Viện trưởng Học Viện Phật giáo Việt Nam tại Tp. HCM
6.  HT. Dương Nhơn - Phó Chủ tịch HĐTS
7.  HT. Thích Giác Toàn - Phó Chủ tịch HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương (phía Nam)
8.  HT. Thích Thiện Tâm - Phó Chủ tịch HĐTS
9.  HT. Thích Thiện Duyên - Phó Chủ tịch HĐTS,Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương
10.  HT. Thạch Sok Xane - Phó Chủ tịch HĐTS
11.  HT. Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Hoằng pháp Trung ương
12.  HT. Thích Gia Quang - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Thông tin Truyền thông
13.  HT. Thích Quảng Tùng - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Từ thiện xã hội Trung ương
14.  HT. Thích Thiện Nhơn - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS
15.  HT. Thích Thiện Pháp - Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng II, Phó ban Tăng sự Trung ương
16.  TT. Thích Đức Thiện - Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng I
17.  HT. Đào Như - Uỷ viên Thư ký
18.  HT. Thích Thanh Duệ - Uỷ viên Thư ký, Viện trưởng Phân Viện NCPHVN - Hà Nội
19.  TT. Thích Thiện Thống - Uỷ viên Thư ký
20.  ĐĐ. Thích Minh Tiến  - Uỷ viên Thư ký
21.  Cư sĩ Trần Tuấn Mẫn - Uỷ viên Thư ký, Phó Trưởng ban Thông tin Truyền thông
22.  TT. Thích Thanh Huân - Uỷ viên Thủ quỹ
23.  TT. Thích Thanh Quyết - Uỷ viên Thường trực, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban giáo dục Tăng Ni Trung ương (phía Bắc)
24.  HT. Thích Trung Hậu - Trưởng ban Văn hóa Trung ương
25.  HT. Thích Trí Tâm - Trưởng ban Nghi lễ Trung ương
26.  HT. Thích Thanh Nhã - Uỷ viên Thường trực, Phó TB. Thường trực Ban Nghi lễ TW (phía Bắc)
27.  TT. Thích Thanh Phong - Trưởng ban Kinh tế Tài chánh Trung ương
28.  HT. Thích Huệ Trí - Trưởng ban Pháp chế
29.  TT. Thích Tiến Đạt - Uỷ viên Thường trực, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Pháp chế
30.  HT. Thích Thiện Tánh - Trưởng ban Kiểm soát
31.  HT. Thích Giác Quang - Uỷ viên Thường trực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kiểm soát
32.  TT. Thích Quảng Hà - Uỷ viên Thường trực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kiểm soát
33.  TT. Thích Thanh Điện - Uỷ viên Thường trực, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương (Phía Bắc)
34.  TT. Thích Thanh Đạt - Uỷ viên Thường trực, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội
35.  HT. Thích Như Niệm  - Uỷ viên Thường trực, Phó Trưởng Ban Từ thiện xã hội Trung ương
36.  TT. Thích Thọ Lạc - Uỷ viên Thường trực, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Văn hóa Trung ương (phía Bắc)
37.  HT. Thích Giác Giới - Uỷ viên Thường trực
38.  HT. Thích Quảng Xả - Uỷ viên Thường trực
39.  HT. Thích Thiện Sanh - Uỷ viên Thường trực
40.  HT. Thích Khế Chơn - Uỷ viên Thường trực
41.  HT. Thích Đức Thanh - Uỷ viên Thường trực
42.  HT. Thích Hải Ấn - Uỷ viên Thường trực
43.  HT. Thích Đạt Đạo - Uỷ viên Thường trực
44.  HT. Thích Huệ Minh - Uỷ viên Thường trực
45.  TT. Thích Thanh Chính - Uỷ viên Thường trực
46.  TT. Thích Thanh Phúc - Uỷ viên Thường trực
47.  TT. Thích Tấn Đạt - Uỷ viên Thường trực
48.  TT. Thích Huệ Thông - Uỷ viên Thường trực
49.  HT. Danh Đổng - Uỷ viên Thường trực
50.  TT. Danh Lung - Uỷ viên Thường trực
51.  TT. Thích Minh Thành - Uỷ viên Thường trực
52.  TT. Thích Tâm Đức (Tp. HCM) - Uỷ viên Thường trực
53.  HT. Thích Thiện Nguyện - Uỷ viên Thường trực
54.  TT. Thích Truyền Cường - Uỷ viên Thường trực
55.  TT. Thích Bửu Chánh - Uỷ viên Thường trực
56.  ĐĐ. Thích Phước Nguyên - Uỷ viên Thường trực
57.  NT. TN Ngoạt Liên - Uỷ viên Thường trực
58.  NT. TN Tịnh Nguyện - Uỷ viên Thường trực
59.  NS. TN Huệ Từ - Uỷ viên Thường trực
60.  GS. TS Lê Mạnh Thát - Uỷ viên Thường trực
61.  Cư sĩ Phạm Nhật Vũ - Uỷ viên Thường trực, Phó Trưởng Ban Thường trực ban Thông tin Truyền thông

- DANH SÁCH ỦY VIÊN DỰ KHUYẾT HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GHPGVN NHIỆM KỲ VII
1.  Hòa thượng Thích Thanh Ngọc Tp. Hồ Chí Minh
2.  Hòa thượng Thích Viên Đạt Bình Định
3.  Hòa thượng Thích Như Quang Bình Định
4.  Đại đức Thích Huệ Khai Đồng Nai
5.  Thượng tọa Thích Trí Chơn Tp. Hồ Chí Minh
6.  Hòa thượng Thích Trí Viên Khánh Hòa
7.  Hòa thượng Thích Minh Châu Khánh Hòa
8.  Hòa thượng Thích Nguyên Quang Khánh Hòa
9.  Đại đức Thích Phước Chí Bạc Liêu
10.  Thượng tọa Thích Minh Hạnh Sóc Trăng
11.  Đại đức Thích Viên Quang An Giang
12.  Thượng tọa Thích Viên Minh Trà Vinh
13.  Đại đức Thích Quang Thạnh Tp. Hồ Chí Minh
14.  Thượng tọa Thích Nhật Từ Tp. Hồ Chí Minh
15.  Thượng tọa Thích Viên Trí Tp. Hồ Chí Minh
16.  Thượng tọa Thích Giác Pháp Tp. Hồ Chí Minh
17.  Đại đức Thích Giác Hoàng Tp. Hồ Chí Minh
18.  Hòa thượng Thích Thiện Thành Quảng Nam
19.  Thượng tọa Thích Nguyên Thành Thừa Thiên Huế
20.  Đại đức Thích Kiên Tuệ Thừa Thiên Huế
21.  Đại đức Thích Minh Tiến Kiên Giang
22.  Đại đức Thích Minh Nhẫn Kiên Giang
23.  Thượng tọa Thích Tĩnh Cường Bình Phước
24.  Ni trưởng Thích nữ Như Châu Tp. Hồ Chí Minh
25.  Ni trưởng Thích nữ Diệu Cảnh Tp. Đà Nẵng
26.  Ni sư Thích nữ Tuệ Liên Đồng Nai
27.  Cư sĩ Nguyễn Đức Châu Tp. Hồ Chí Minh
28.  Đại đức Thích Nguyên Hạnh  Tp. Hồ Chí Minh
29.  Thượng tọa Thích Giác Sơn Bình Thuận
30.  Đại đức Thích Lệ Trí Long An
31.  Hòa thượng Trần Phương Kiên Giang
32.  Thượng tọa Danh Liêm Kiên Giang
33.  Thượng tọa Danh Phản Kiên Giang
34.  Đại đức Danh Nâng Kiên Giang
35.  Thượng tọa Trần Văn Tha Sóc Trăng
36.  Hòa thượng Trần Kiến Quốc Sóc Trăng
37.  Đại đức Thạch Nê (Pháp Quyền) Bình Phước
38.  Đại đức Thích Bình Tâm Tp. Cần Thơ
39.  Hòa thượng Thích Minh Chơn Tp. Hồ Chí Minh
40.  Thượng tọa Thích Giác Trí Tp. Hồ Chí Minh
41.  Hòa thượng Minh Giác Tp. Hồ Chí Minh
42.  Thượng tọa Giác Sơn Vĩnh Long
43.  Thượng tọa Minh Hạnh Bà Rịa – Vũng Tàu
44.  Thượng tọa Pháp Cao Tp. Đà Nẵng
45.  Ni trưởng Thích nữ Huệ Giác Đồng Nai
46.  Thượng tọa Thích Giác Hiệp Tp. Hồ Chí Minh
47.  Đại đức Thích Tâm Chính (Ban Phật giáo Quốc tế)
48.  Ni sư Thích Đàm Hòa Thanh Hóa
49.  Ni sư Thích nữ Diệu Ngộ Tp. Cần Thơ
50.  Thượng tọa Thích Huệ Công Tp. HCM (Phật giáo Người Hoa)
51.  Đại đức Thích Nguyên Đạt Thừa Thiên Huế
52.  Đại đức Thích Minh Thuận Phú Thọ
53.  Sư cô Thích Diệu Nhẫn Nghệ An
54.  Thượng tọa Thích Tắc Ngộ Long An
55.  Thượng tọa Thích Thiện Toàn Tp. Đà Nẵng
56.  Thượng tọa Thích Từ Nghiêm Tp. Đà Nẵng
57.  Thượng tọa Thích Quảng Thiện Khánh Hòa
58.  Đại đức Thích Đồng Huệ Hà Giang
59.  Thượng tọa Thích Huệ Phước Thừa Thiên Huế
60.  Đại đức Châu Hoài Thái Kiên Giang
61.  Đại đức Thích Đạo Phước Đồng Nai
62.  Ni sư Thích nữ Như Thảo Tp. Hồ Chí Minh
63.  Ni sư Thích nữ Phụng Liên Tp. Hồ Chí Minh
64.  Thượng tọa Thích Quảng Thiện Quảng Trị
65.  Thượng tọa Thích Phước Minh Quảng Nam
66.  Thượng tọa Thích Tâm Minh Tp. Hồ Chí Minh


Nguồn tin: Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 9
  • Hôm nay: 1203
  • Tháng hiện tại: 82348
  • Tổng lượt truy cập: 10085369

Lịch vạn sự

Tài khoản nhận cúng dường

 

Tài khoản tại CHLB Đức:
Konto-Nr.: 62715, Bankleitzahl: 760 694 40
Kreditinstitut: Raiffeisenbank Altdorf - Feucht eG
Begünstigter: VBKZ Franken e.V.
IBAN: DE68 7606 9440 0000 0627 15,
SWIFT-BIC: GENODEF1FEC
 
Tài khoản tại Việt Nam:
Tài khoản số: 060044816299
Tại ngân hàng: Sacombank,
Sở Giao dịch Tp. Hồ Chí Minh
Chủ tài khoản: Phạm Đức Phong
 
Tài khoản nơi có cộng đồng Việt Nam ở Hải ngoại:
Tài khoản số: 0170 003 105,
Ngân hàng số: 501 310 00
Tại ngân hàng: Vietinbank
Chủ tài khoản: VBKZ Franken e.V.
IBAN: DE60 5013 1000 0170 0031 05,
SWIFT-BIC: ICBVDEFF

Hướng dẫn đường đi

Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về website này

Tốt

Trung bình

Không có ý kiến gì

Cần thay đổi nhiều

Quảng bá