Điều lệ Trung Tâm Văn Hoá Phật Giáo Việt Nam Franken e.V.

Trung Tâm Văn Hoá Phật Giáo Việt Nam Franken e.V.

Điều lệ Trung Tâm Văn Hoá Phật Giáo Việt Nam Franken e.V.

                                                                

§1 Tên gọi, Tên gọi viết tắt và Trụ sở

 1. Hội mang tên: "Trung tâm văn hoá Phật giáo Việt Nam Franken e.V."
 2. Tên gọi được viết tắt:VBKZ Franken e.V.“Được đăng ký hiệp Hội tại Toà án Nürnberg số VR 200658.
 3. Trụ sở đặt tại Thành phố Nürnberg, Thẩm quyền xét sử tại Toà án Nürnberg.

 

§2 Logo, Dấu

Logo và Dấu của Hội:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Logo của Hội                                                             Dấu của Hội

 

§3 Mục đích hoạt động của Hội

1.    Gi÷ g×n vµ ph¸t triÓn ®¹o PhËtvà đưîc thÓ hiÖn qua viÖc x©y dùng vµ b¶o tr× Chïa PhËt gi¸o (Chùa Vĩnh Nghiêm), in Ên Kinh s¸ch cũng như tổ chøc c¸c ngµy lÔ PhËt gi¸o vµ V¨n hãa hµng th¸ng. Th­ườngxuyªn tæ chøc nh÷ng kho¸ tu häc & thùc tËp nh÷ng lêi PhËt d¹y. Tham gia nh÷ng ho¹t ®éng V¨n hãa vµ T«n gi¸o do địa ph­ươngtæ chøc còng như­t¹o ®iÒu kiÖn cho ng­ườiViÖt vµ thµnh viªn cña Héi hßa nhËp vµo cuéc sèng t¹i n­ước§øc, đång thêi gi÷ g×n truyÒn thèng v¨n hãa d©n téccủacộng đồng cũng như con em cộng đồng người Việt nam.Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng Văn hoá và ẩm thựcg©y Quü tõ thiÖn“Quê Hương và Tôi” dành cho trẻ em mồ côi, người mắc bệnh hiểm nghèo, người già cô đơn và thiên tai xảy ra trên Thế giới.T¹o sù th«ng c¶m vµ hiÓu biÕt gi÷angườiViÖt Nam vµ ng­ười§øc còng như­ c¸c s¾c téc vµ T«n gi¸o kh¸c sèng trªn n­ước§øc cũng như ph¸t hµnh Kinh s¸ch PhËt gi¸o.

2.   Hội hoạt động không bị ảnh hưởng và lệ thuộc vào bất cứ tổ chức chính trị nào.

§4 Tính công ích

1.   Hoạt động của Hội đặc biệt và trực tiếp theo đuổi mục đích từ thiện và mục đích Tôn giáo theo chương trình  “Mục đích giá trị Thuế“ trong bộ luật nộp thuế.

2.   Hội hoạt động không vì mục đích kinh tế riêng.

§5 Sử dụng Tài chính

1.   Hội hoạt động không vụ lợi, không vì mục đích kinh tế riêng.

2.   Các nguồn tài chính của Hội chỉ được sử dụng phù hợp với điều lệ,

3.  Thành viên không được chia lợi tức và với tư cách là thành viên cũng không được tiêu dùng nguồn tài chính của Hội, thành viên tách khỏi hoặc bị khai trừ khỏi Hội không được đòi lại những gì đã đóng góp choHội. Hộikhông bù lỗ cho cá nhân đã chi tiêu ngoài mục đích trong điều lệ hoặc đã thanh toán bất hợp lý.

§6 Năm hoạt động của Hội

              Năm hoạt động của Hội được tính theo niên lịch.

§7 Thành viênHội

 1. Mäi ngư­ời®Òu cã quyÒn gia nhËp Hội,Ng­ườilµ thµnh viªn b¾t ®ÇuđượctÝnh tõ lócBan quản trịchuẩn y.
 2. Thành viên Hộiph¶i cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau:

Ø  Tuæi đủ từ18,

Ø  Tín đồ của Đạo Phật

Ø  Cã ®¬n xin gia nhËpHội  (Theo m©ò in s½n),

Ø  HiÓu biÕt vµ chÊp hµnh ®iÒu lÖ Héi,

Ø  Cã giÊy phÐp l­ưutró hîp lÖ ë §øc,

 1. Ban quản trị HộixÐt duyÖt ®¬n gia nhËp, viÖc b¸c ®¬n gia nhËp cña Ban quản trịtrong trườnghîpbịtõ chèi màkh«ng ph¶i gi¶i thÝch lý do thìngười bị bác đơnkh«ng được quyÒn kh¸ng c¸o.

§8 KÕt thóc Hiviên

1.    Hội viênkÕt thóc do:

Ø  Tù t¸ch ra

Ø  BÞ khai trõ, bÞ xãa tªn,

Ø  Tö vong,       

2.    Mỗi thành viên đều có quyền tự xin ra khỏi Hội và phải có đơn gửi đến Ban quản trị Hội,

3.      Kết thúc Hội viên chỉ được thực hiện khi hết năm và phải được thông báo trước ba tháng,

4.    Thành viên sẽ bị khai trừkhỏi Hội khi trên ¾ Thành viên dự đại Hội bỏ phiếu quyết địnhvì lý do nghiêmtrọng, ®Æc biÖt khi cã th¸i ®é vi phạm Điều lệvµ quyÒn lîi cũng nhưdanh tiếngcña Hội trong cộng đồng. §¹i héi thµnh viªn quyÕt ®Þnh khai trõ theo ®¬n ®Ò nghÞ khai trõcủa Ban quản trị, Quyết định phảiđược gửiđếnthành viên đó bằng văn bản nêu rõ lý do.Thời hạn xin rút đơn từ chức hoặc tự xin ra khỏiHội đối với người đệ đơn là không quá một tháng. Thời hạn chuẩn y đơn từ chức hoặc tự xin ra khỏiHội của Ban quản trị đối với đương đơn là không quá  hai tháng. Họp chuẩn y đơn không cần sự có mặt của thành viên đó.

5.    Thành viên sau ba tháng không đóng lệ phí sẽ nhận được thông báo nhắc nhở. Sau hai lần nhắc nhở, Ban quản trị được quyền khai trừ thành viên đó ra khỏi danh sách thành viên của Hội.

6.    Thµnh viªn cã thÓ bÞ khai trõ khái Hội, nếu thành viên đó luôn lặp đi lặp lại các cảnh báo trước đây của Ban quản trị do không tuân thủ các luật định của Hội.

7.    Thành viên của Hội, của Ban quản trị hoặc Ban hành chính có thể bị khai trừ ra khỏi danh sách thành viên nếu có hành vi lạm dụng Tiền công quĩ của Hội. Sự lạm dụng đó phải được xác nhận của Đại hội Thành viên.

§9 QuyÒn lîi cña Hộiviªn

 1. Thµnh viªn ®Òu cã quyÒn đượcbÇu cö vµ øng cö vµo Ban quản trị củaHội,
 2. Thµnh viªn cã quyÒn sö dông ®å dùng của Hội,
 3. Thµnh viªn cã quyÒn tham gia vµ ®ãng gãpvàotÊt c¶ nh÷ng ho¹t động cña Hội,
 4. Thµnh viªn cã quyÒn giíi thiÖu thµnh viªn míi,
 5. Thµnh viªn cã quyÒn tù nguyÖn ®ãng gãp choHộitheo kh¶ n¨ng,
 6. Thành viên không được quyền là thành viên của Hội khác nếu Hội đó cũng hoạt động cùng lãnh vực và ngược lại.
 7. Thành viên cã quyÒn tù t¸ch ra kháiHội.

§10 NghÜa vô cña Hộiviªn

 1. Thµnh viªn ph¶i cã nghÜa vô, Hé tr× Tam B¶o (Phật, Pháp, Tăng),Hé tr× và tuân thủmäi quyÕt ®Þnh cñavịSưtrô tr× Chïa,
 2. Thµnh viªn ph¶i cã nghÜa vô chÊp hµnh Điều lệ, Nội quy,nghÞ quyÕtvàh­ướngdÉn của Ban quản trị vàcña Hội,
 3. Thµnh viªn ph¶i cã nghÜa vô nộp lệ phí đúng hạn,
 4. Lệ phí Hộisẽ đượcĐại hội thành viên quyÕt ®Þnh,
 5. Thµnh viªn cã nghÜa vô th«ng b¸o ®Þa chØ vµ sè ®iÖn tho¹i, E.mail hiệntại ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc liªn l¹c.

§11 Nội quy trong Chùa

1.   Mọi người không phụ thuộc tín ngưỡng và nguồn gốc đều được tham gia tutập(Lễ Phật)với điều kiện tuân thủ các điều qui định của Điều lệ sau đây:

+ Trong Chùa mỗi người đến phải:

-   Giữ gìn trật tự chung,

-   Thực hiện hướng dẫn và nội qui của Chùa,

-   Giữ đúng lễ nghi đối với Tăng, Ni.

-   Không tự tiện vào phòng Tăng, Ni.

-   Không mặc váy (hay quần) ngắn, áo mỏng và áo hở hang vào Chùa,

-   Không uống bia rượu, Không dùng chất kích thích,

-   Không ăn uống, nói chuyện riêng khi nghe giảng Pháp,

+ Trong Chính Điện mỗi người tham gia tu tập (Lễ Phật) phải :

-  Tháo giầy để ngoài,

-      Không hút thuốc ở đó,

-  Tắt điện thoại di động,

-  Mặc áo Lễ ngay ngắn (Nếu là Phật tử đã Quy Y),

-  Ngồi xuống nền Chính điện,

-  Ngồi sau Tăng, Ni. Nam bên phải, Nữ bên trái và phải thẳng hàng.

2.   Giao lưu ngôn ngữ trong khi tu tập bằng Tiếng Việt, Tiếng Đức, Tiếng Anh không ràng buộc với nhau,

3.   Chính Điện cũng như các phòng khác trong Chùa chỉ được phép sử dụng phù hợp với Điều lệ, Pháp luật và được phép của cơ quan chức năng. Đặc biệt không được dùng các phòng của Hội đoàn làm nơi đăng ký hộ khẩu. Trừ trường hợp dùng làm phòng ở cho Ban chứng minh (§12).

§12 Cơ cấu Tổ chức Hội

Cơ cấu  Tổ chức của Hội là cơ quan lãnh đạo, điều hành các công việc của Hội, gồm:

1.   Ban chứng minh

2.   Đại hội thành viên

3.   Ban quản trị và Ban kiểm soát.

§13 Ban chứng minh

1.   Ban chứng minh của Hội đoàn là những Vị được cung thỉnh. Những vị đảm trách chức vụ này có thể là Tăng hoặc Ni, những Vị đó phải là tín đồ Phật giáo, là thành viên của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam.Việc cung thỉnh Ban Chứng minh phải được sự biểu quyết bằng văn bản của toàn Ban quản trị và được Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam chuẩn y bằng văn bản.

                2.   Chư tôn giáo phẩm Chứng minh Đạo Sư là biểu tượng cao quý, tôn kính nhất của Hội, Chủ trì các buổi lễ chính như Tết Nguyên Đán, Lễ Thượng Nguyên, Lễ Phật Đản, Lễ Vu Lan.

3.   Ban chứng minh gồm:

-          Chư tôn giáo phẩm Chứng minh Đạo Sư,

     -          Cố vấn Sư: là người lãnh đạo tinh thần của Hội, cố vấn các vấn đề về tu tập, điều hành của Hội. Có quyền bổ nhiệm hay bãi nhiệm sư Trụ trì Chùa.

-         Sư Trụ trì: là người chăm lo và điều hành các việc trong Chùa.

-         Giáo thọSư:là ngườihướng dẫn Phật tử tu tập theo đúng chính pháp.

4.   Cung thỉnh các vị trong Ban chứng minh -(Luân chuyển Tăng, Ni)- chỉ được thực hiện qua Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam.

5.   Ban quản trị chịu trách nhiệm lo việc giấy phép lưu trú hợp lệ ở CHLB Đức cho Ban chứng minh trong trường hợp những vị đó có Quốc tịch nước ngoài (nếu cần thiết). Nếu không có giấy phép lưu trú hợp lệ thì vị đó không được làm chức vụ trên theo §13 khoản. 3.

6.   Ban chứng minh được Ban quản trị quyết định hỗ trợ kinh phí đi lại, lưu trú và mức thu nhập phù hợp trong khả năng cho phép của Hội.

§14 Ban quản trị và Ban kiểm soát của Hội

1.   Ban quản trị Hội gồm có:

-  Chủ Tịch Thứ Nhất (Präsidenten)

-  Chủ Tịch Thứ Hai là Phó Chủ tịch đại diện Chủ tịch Thứ nhất (Vizepräsidenten)

-  Trưởng ban Thư Ký (Generalsekretär)

-  Trưởng ban Thủ Quỹ - Thủ Kho (Generalkassen-Lagerverwalte)

-  Trưởng ban Kinh tế - Kế Toán (Generalwirtschaft-Buchführerverwalte)

-  Trưởng ban Từ Thiện - Xã Hội (Generalgemeinützige-Sozialverwalte)

-  Trưởng ban Văn Hoá (Generalkulturenverwalte)

-  Trưởng ban Xây Dựng - Kiến Thiết (Generalbau-Baukunstverwalte)

-  Trưởng ban kiểm soát (Generalsrevisors)

2.   Quyền hạn của Ban quản trị có hiệu lực trong nội bộ:

-Việc chi trả cho các vụ kiÖnpháp luậtvà biên bản tài chính,

ü  cho tíi200,-EUR thì mỗi thành viên Ban quản trị có quyềnđại diện tự quyết định,

ütừ200,01,-EUR đến 2000,-EURthì mỗi thành viên Ban quản trị có quyền đại diệnquyết định với sự chuẩn ycủa Hội đồng quản trị.

3.   Hiệu lực trong nội bộ: Quyết định của Ban quản trị đượcth«ng qua víi qu¸ b¸n (Trên50%),

4.   Chủ tịch thứ nhất hoặc Chủ tịch thứ hai có quyền triệu tập cuộc họp Ban quản trị nếu cần thiết. Mọi công việc của Ban quản trị được thông qua nếu ít nhất ¾ thành viên có mặt quyết định bằng hình thức bỏ phiếu. Nếu số phiếu bằng nhau thì Chủ tịch thứ nhất quyết định, nếu vắng mặt thì Chủ tịch thứ hai.

5.   Kiểm Soát gồm có hai kiểm soát viên,

 1. Ban quảntrị vàkiểm soát do §¹i héithành viêntæ chøc bÇu ra,
 2. NhiÖm kú vµ nhiÖm vôcủa Ban quản trị và Kiểm soát:

a.    Nh÷ng thµnh viªn Ban quản trịdo §¹i héi bÇu ra 3 n¨m mét lÇn. Sè thµnh viªn Ban quản trịcã thÓ t¨ng hay gi¶m theo yªu cÇu cñaHội,

b.    Ban quản trịcã nhiÖm vô bæ nhiÖm thµnh viªn thay thÕ khi cã thµnh viªn trong Ban quản trịkh«ng thÓ ®¶m đương đượctr¸ch nhiÖm hay từ chứcgiữanhiÖm kú,

c.       Ban quản trị phải họp mỗi tháng một lần,

d.      Nếu thành viên của Ban quản trị vắng mặt liên tục ba buổi họp không có lý do thì được coi như tự nghỉ việc,

e.      Thành viên của Ban quản trị không được làm quá hai nhiệm kỳ đối với một chức vụ, thành viên đươngnhiÖm vÉn cßn nhiÖm vô thi hµnh c«ng viÖccho đến khi được bầu Ban quản trị mới.

f.        Ban quản trị có nhiệm vụ thông báo danh sách thành viên chính thức hoặc thành viên Ban quản trị khi có thay đổi cho Toà án sau mỗi kỳ đại hội hàng năm,

g.      Việc nhậm chức của một ủy viên Ban quản trị kết thúc khi người đó ra khỏi Hội hay từ chức,

h.      Ngoài Ban quản trị, đại hội bầu ra hai kiểm soát viên không thuộc Ban quản trị. Kiểm soát viên làm việc cùng với Trưởng ban kiểm soát.

i.         Kiểm soát viên do Đại hội hàng năm bầu ra, có nhiệm vụ cùng với Trưởng ban kiểm soát trong Ban quản trị, kiểmsoát các hoạt động của Ban quản trị. Có thể bầu kiểm soát viên thay thế.

j.         Sáu tháng một lần Ban kiểm soát phải kiểm tra hoạt động của Ban quản trị, thời hạn lưu giữ hồ sơ để kiểm tra không quá 14 ngày.

§15 Đoàn chủ tịch Theo §26BGB -Bộ luật dân sự

1.   Đoàn chủ tịch gồm:  

-  Chủ Tịch Thứ Nhất (Präsidenten)

-   Chủ Tịch Thứ Hai (Vizepräsidenten)

-   Trưởng ban Thư Ký (Generalsekretär)

  -   Trưởng ban kiểm soát (Generalsrevisors)

2.      Chủ tịch thứ nhất và một thành viên đoàn chủ tịch tiếp theo hoặc Chủ tịch thứ hai và một thành viên đoàn chủ tịch tiếp theo là đại diện giải quyết mọi công việc tại Tòa án và ngoài Tòa án.

3.      Hiệu lực ngoại vụ: Ngoài Khoản 2,  Tất cả thành viên đoàn chủ tịch của §15 Khoản 1 cùng là đại diện Hội giải quyết các công việc tại Ngân hàng. (= Ban quản trị theo §26 BGB-Bộ luật dân sự).

§16 Quyền hạn và trách nhiệm của Ban quản trị

                   1.   Việc cung thỉnh Ban Chứng minh phải được sự biểu quyết bằng văn bản của toàn Ban quản trị,

                   2.   Ban quản  trị soạn thảo chương trình sinh hoạt hàng năm của Hội,

                   3.   Điều hành Quỹ từ thiện “Quê Hương và Tôi”,

                  4.   Chủ tịch Thứ nhất là người đại diện cao nhất của Hội, điều hành tất cả mọi công việc của Hộidựa theo nghị quyết của Ban quản trị, không được tự quyết theo cá nhân,

                  5.   Chủ tịch thứ hai đặc trách các công việc đối nội của Hội và phụ giúp Chủ tịch thứ nhất,có quyền thay thế Chủ tịch Thứ nhất khi Chủ tịch thứ nhất vắng mặt hay từ chức.

                  6.   Ban Thư ký đặc trách các công việc đối ngoại và có trách nhiệm soạn thảo tất cả các chương trình nghị sự của Ban quản trị, của Đại hội thường niên,

                        Ban Thư ký lưu trữ tất cả công văn đến và đi của Hội,

                 7.   Trưởng ban thư ký có trách nhiệm vớitất cả các văn bản đến và đi, Trưởng ban Thư ký phải ký và chịu trách nhiệm trước Ban quản trị, Hộivà Toà án về tất cả các văn bản soạn thảo,

                 8.   Ban Thủ quỹ - Thủ Kho có trách nhiệm giữ quỹ và quản lí kho tàng của Hội, ngoài các hóa đơn điện nước, chỉ chi các khoản tiền khi nào có chữ ký của Chủ tịch thứ nhất (hoặc Chủ tịch thứ hai khi Chủ tịch thứ nhất vắng mặt) và hoá đơn chi của Trưởng ban Kinh tế - Kế toán.

                      Trưởng ban phải có nhiệm vụ báo cáo Thu chi trong cuộc họp Ban quản trị mỗi tháng một lần và Đại hội thường niên.

9.   Ban Kinh tế - Kế toán có nhiệm vụ tổ chức các việc gây quỹ hoạt động và ghi chép tất cả những Thu chi về Tài chính và Kinh tế của Hội.

10.      Ban Từ Thiện - Xã Hội có nhiệm vụ tổ chức các hoạt động gây quỹ từ thiện, tạo quan hệ với các Hội đoàn khác và lập kế hoạch cho các công tác Từ Thiện - Xã hội.

11.      Ban Văn Hoá có nhiệm vụ tổ chức các hoạt động Văn Hoá, tạo quan hệ với các Hội đoàn khác và lập kế hoạch cho các công tác Văn Hoá.

12.      Ban Xây Dựng – Kiến Thiết có nhiệm vụ kiến tạo các cơ sở của Hội.

13.      Ban kiểm soát có quyền kiểm tra các hoạt động của Ban quản trị, kiểm tra văn bản của Ban Thư ký, kiểm tra thu chi của Ban Thủ quỹ-Thủ kho...v…v…v.., khi có vấn đề phải báo cáo bằng văn bản lên cuộc họp của Ban quản trị. Ký và chịu trách nhiệm trước Hộivà Toà án về tất cả các biên bản kiểm tra.

14.   Trưởng ban của các Ban có quyền hạn và chịu trách nhiệm cao nhất của Ban đó.

15.    Ban quản trịđượcphÐp söa hoÆc thªm c¸c ®iÒu kho¶n trong ®iÒu lÖ theo yªu cÇu c¸c c¬ quan ph¸p luËt nh­ưTßa ¸n hoÆc Së Tµi chÝnh.

§17 Đại Hội thành viên

1.    Đại Hội thành viên là cơ quan quyền lực cao nhất của Hội,

2.      §¹i héi thµnh viªn do Chủ tịch thứ nhất, (nếu vắngthì do Chủ tịch thứ hai)  triÖu tËp, theo nhu cÇu của HộiÝt nhÊt mét lÇn trong n¨m. GiÊy mêi häp kÌm theo nghÞ tr×nh §¹i héi sÏ đượcBan quản trịgöi tíi thµnh viªn theo ®Þa chØ míi nhÊt mµ thµnh viªn cung cấp,  phải trước ít nhất hai Tuần tính đến ngày dự định họp đại hội,

3.  Ch­ươngtr×nh cña §¹i héi th­ườngniªnbao gồm:

ü  B¸o c¸otổng kết nămcña đại diện Ban quản trị,

ü  B¸o c¸o cña Ban kiÓm soát,

ü  Giải tánBan quản trị,

ü  BầuhaikiÓm soát viêncña Hộicho kú sau,

ü  Dù kiÕn Ch­ươngtr×nh ho¹t ®éng cña n¨m tíi,

ü  Tæng kÕt nh÷ng kiÕn nghÞ do thµnh viªn ®· ®­ưa ra,

ü  BÇu/ Bổ sungBan quản trị,

ü  Söa ®æi ®iÒu lÖ,

ü  Gi¶i t¸n Hội,

ü  Mua, Bán, Thuê, cho Thuê...v…v…. Bất động sản,

ü  Quyết định lệ phí Hội viên,

ü  Quyết định chi trả cho các vụ kiÖnpháp luậtvà biên bản tài chínhtừ 2000,01,-EUR.

4.    Nh÷ng kiÕn nghÞ cña thµnh viªn đư­a vào ch­ươngtr×nh cña §¹i héi muén nhÊt ph¶i tr­ướchai tuÇn tr­ướcngµy khai m¹c §¹i héi,Nh÷ng ®iÒu bæ xung vµo chư­¬ng tr×nh tr­ước§¹i héi ph¶i th«ng b¸o cho thµnh viªn tr­ướckhi §¹i héi khai m¹c.

5.    Nh÷ng kiÕn nghÞ cña thµnh viªn nÕu đưamuén cho Ban tæ chøc còng sÏ được đưavµo ch­ươngtr×nh ®Ó cïng bµn th¶o,nÕu ®a sè thµnh viªn cã mÆt biÓu quyÕt ®ång ý.

6.      Trường hợp đặc biệt Chủ tịch thứ nhất, (nếu vắng thì do Chủ tịch thứ hai) được phép mời thành viên không chính thức dự đại hội.

7.    §¹i héi đượctiÕn hµnh ph¶i cã Ýt nhÊt 2/3 sè l­ượngthµnh viªn chínhthøc tham gia Héi,

8.      Mçi Héi viªn ®Òu cã quyÒn biÓu quyÕt,

9.  Mçi Héi viªn cã mét phiÕu bÇu cö, Kh«ng trao quyÒn cho ngườikh¸c,

10.  Khi cã ngườitrong Ban quản trịtõ chøc th× §¹i héi cã quyÒn bÇu ngườikh¸c thay thÕ,

11.      Đại hội quyết định thông qua các nghị quyết bằng hình thức bỏ phiếu nếu 1/4 thành viên có mặt yêu cầu.

12.  §¹i héi đượcth«ng qua c¸c nghÞ quyÕt víi ®a sè qu¸ b¸n (trªn 50%),

  NÕu sè biÓu quyÕt (ThuËn/Chèng) ngang b»ng nhau th× vịtrô tr× ChùasÏ quyÕt ®Þnh,

13.    BiÓu quyÕt ®Ó thay ®æi c¸c ®iÒu kho¶n trong §iÒu lÖ, giải tán Ban quản trịhoÆc gi¶i t¸nHéi ph¶i cã Ýt nhÊt 3/4 sè phiÕu ®ång ý của thành viên Hội,

14.      Nếu thay đổi mục đích hoạt động của Hội thì tất cả Hội viên phải đồng ý,

15.    Nh÷ng nghÞ quyÕt cña §¹i héi sÏ được®äc vµ th«ng qua t¹i §¹i héi tr­ướckhi đượcký vµđượcghi vµo biªn b¶n,

16.    Chñ tr× §¹i héi vµ ngườighi biªn b¶n cïng ký. NÕu cã nhiÒu ng­ườitham gia chñ tr× th× ngườichñ tr× Đại héi cuèi cïng ký.

17.    Mäi thµnh viªn dự §¹i héi cã quyÒn xem biªn b¶n.

§18 Ban bầu cử

1.   Ban bầu cử gồm ba thành viên do đại Hội bầu ra,

2.  Ban bầu cử có nhiệm vụ:

- Tiếp nhận và kiểm tra ứng cử viên Ban quản trị và Ban kiểm soát,

-  Điều hành cuộc bỏ phiếu tại đại hội

-  Ứng cử viên phải có đơn gửi tới Ban quản trị trước đại hội năm ngày.

§19 Quỹ của Hội

1.   Quỹ của Hội và Quỹ từ thiện “Quê Hương và Tôi” là do mọi thành viên đóng góp và do nguồn Thu từ công tác từ thiện, bán hàng gây quỹ hoặc từ các nguồn tài trợ khác.

2.  Quỹ được thông qua tài khoản ở Ngân hàng và quỹ riêng được ghi chép vào sổ, có kèm theo hóa đơn thu chi hàng tháng, quý và hàng năm.

3.  Hóa đơn sổ sách Chi-thu hàng năm phải trình Ban kiểm soát do Đại hội thành viên bầu.

§20 Trường hợp giải thể Hội

1.   Việc giải thể Hội chỉ được thực hiện khi Đại hội thành viên quyết định với ít nhất 3/4số phiếu,

2.  Ban quản trị đương nhiệm tiếp tục điều hành mọi công việc liên quan đến việc giải thể Hội sau khi tuyên bố.

3.  Trong trường hợp bất khả kháng về chi trả hoặc thanh toán nợ nần, Ban quản trị phải đệ đơn làm thủ tục xin xoá nợ, nếu việc đệ đơn bị chậm trễ do lỗi của thành viên nào chịu trách nhiệm làm thủ tục trên gây thiệt hại cho trái chủ thì toàn bộ Ban quản trị phải cùng chịu trách nhiệm thụ trái.

4.  Sau khi Hội giải thể thì tài sản của Hội giao cho:

Thành phố Nürnberg                                  50%

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam                    50%

     (339 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh / Việt Nam)

dùng vào mục đích từ thiện và mục đích phát triển Phật giáo.

§21 Ủy quyền

Đoàn chủ tịch theo §26BGB-Bộ luật dân sự được phép thay đổi và điều chỉnh điều lệ theo yêu cầu của Toà án  hoặc Sở tài chính cho đến khi xong việc đăng ký thủ tục hành chính củaHội.

§22 Điều lệ với hai ngôn ngữ

Bản điều lệ được làm bằng hai ngôn ngữ Tiếng Đức và Tiếng Việt nam, nội dung và ý nghĩa được thể hiện như nhau.

§23 Hiệu lực của Điều lệ

1.   Bản Điều lệ này đã thông quangày 02.02.2009 với sửa đổi ngày 14.03.2009, 24.04.2011 và lần cuối cùngquyết định của Đại Hội thành viênngày 14.04.2013.

2.   Hai thành viên của Đoàn chủ tịch thay mặt cho Đoàn chủ tịch ký quyết định cho bản thay đổi điều lệ này (theo §21).

3.   Bản thay đổi Điều lệ này có hiệu lực khi đã đăng ký tại Toà án.

Điều lệ có hiệu lực từ: 14.04.2013 sau khi được quyết định sủa đổi của Ban quản trị ngày: 05.04.2014.

T/M Đoàn chủ tịch

 

 

1.Chủ tịch (Präsident)

 

Đã ký

 

Ông NGUYỄN Văn Mười

2.Chủ Tịch (Vizepräsident)

 

Đã ký

 

Ông TRẦN Thanh Phong

 

Nguồn tin: Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam Franken - Chùa Vĩnh Nghiêm