Quy chế hoạt động Ban Trị sự Tỉnh, Thành

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

------ o0o ------

                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                     --------- O0O ----------

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

BAN TRỊ SỰ TỈNH - THÀNH HỘI PHẬT GIÁO

TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG GHPGVN

Quy chế hoạt động Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội Phật giáo được ban hành nhằm quy định cụ thể quyền hạn, chức năng và nhiệm vụ của mỗi thành viên trong Ban Thường trực Ban Trị sự và Văn phòng Tỉnh, Thành hội để nâng cao hiệu quả công tác và tăng cường đoàn kết trong nội bộ Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội Phật giáo (gọi chung là Ban Trị sự Phật giáo Tỉnh) và sự liên hệ giữa Ban Thường trực Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội Phật giáo với các cơ quan hữu quan, các Ban Đại diện Quận hội, Huyện hội, Thị hội, Thành hội Phật giáo thuộc Tỉnh (gọi chung là Ban Đại diện Phật giáo Huyện).

CHƯƠNG I

CƠ CẤU TỔ CHỨC - NHIỆM VỤ - QUYỀN HẠN

Điều 1: Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội Phật giáo có trách nhiệm suy cử Ban Thường trực không quá 23 thành viên, theo các chức danh :

-            Trưởng ban

-            Phó Trưởng ban Thường trực

-            Các Phó Trưởng ban

-            Các Trưởng ban đặc trách chuyên ngành tương ứng với các Ban Trung ương Giáo hội.

-            01 Chánh Thư ký

-            02 Phó Thư ký

-            01 ủy viên Pháp chế

-            01 ủy viên Thủ quỹ

-            02 ủy viên Kiểm soát

-            Các ủy viên thường trực.

Điều 2: Ban Thường trực Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội Phật giáo có nhiệm vụ:

1.     Tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động Phật sự trọng yếu phải dựa trên cơ sở các Nghị quyết, chương trình hoạt động của Trung ương Giáo hội và của Ban Trị sự hoạch định.

2.     Đôn đốc, kiểm tra các hoạt động Phật sự của thành viên Ban Trị sự, Ban Đại diện Quận hội, Huyện hội, Thị hội, Thành hội Phật giáo  thuộc Tỉnh và hoạt động Phật sự của các Ban ngành chuyên môn thuộc Tỉnh, Thành hội Phật giáo. Kịp thời giải quyết các đề xuất chính đáng của các Ban Đại diện Quận hội, Huyện hội, Thị hội, Thành hội Phật giáo thuộc Tỉnh và của các Ban ngành thuộc Tỉnh, Thành hội Phật giáo.

1.     Đệ trình Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội tuyên dương công đức hay Yết ma cử phạt đối với các thành viên trong Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội Phật giáo, Ban Đại diện Quận hội, Huyện hội, Thị hội, Thành hội Phật giáo thuộc Tỉnh.

2.     Đề nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự xét duyệt danh sách Tăng Ni tấn phong giáo phẩm trong các kỳ Hội nghị Trung ương Giáo hội và Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc.

3.     Phê chuẩn thành phần nhân sự Ban Đại diện Quận hội, Huyện hội, Thị hội, Thành hội Phật giáo thuộc Tỉnh; Quyết định thuyên chuyển sinh hoạt Phật sự, bổ nhiệm Trụ trì các cơ sở của Giáo hội đối với Tăng Ni trong phạm vi thẩm quyền; phê chuẩn thành phần nhân sự  Ban Giám hiệu các Trường Trung cấp Phật học.

4.     Báo cáo Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và báo cáo Tổng kết cuối năm vào thượng tuần tháng 7 và tháng 12 hằng năm theo đúng thời gian đã quy định.

Điều 3: Các kỳ họp định kỳ (tháng, quý, năm) của Ban Thường trực Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội Phật giáo do Trưởng ban Trị sự triệu tập và chủ tọa để đánh giá các Phật sự đã thực hiện và xem xét, thảo luận, quyết định công việc Phật sự của Tỉnh, Thành hội trong thời gian sắp tới. Thời gian họp được ấn định theo quyết nghị của Ban Thường trực Ban Trị sự. Kỳ họp được xem là hợp lệ khi số thành viên hiện diện quá bán tổng số thành viên của Ban Thường trực, trong đó nhất thiết phải có vị Trưởng ban hoặc vị Phó Trưởng ban Thường trực được Trưởng ban ủy nhiệm chủ trì Hội nghị.

Khi có Phật sự quan trọng cần được giải quyết kịp thời, Trưởng ban Trị sự có quyền triệu tập phiên họp bất thường để cùng nhau giải quyết, sau khi đã thống nhất ý kiến với các Phó ban Trị sự và Chánh, phó Thư ký. Đối với các kỳ họp định kỳ, trường hợp Trưởng ban Trị sự vì duyên sự đặc biệt không thể chủ trì và tham dự thì ủy nhiệm cho vị Phó Trưởng ban Thường trực thay mặt Trưởng ban ký thư triệu tập và chủ tọa kỳ họp.

Các kỳ họp toàn Ban Trị sự hoặc Ban Thường trực phải được tiến hành trong tinh thần dân chủ, thảo luận và bàn bạc, cùng nhau xây dựng đoàn kết theo đúng tinh thần lục hòa của Đạo Phật. Đối với những thành viên Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội Phật giáo, Ban Đại diện Quận hội, Huyện hội, Thị hội, Thành hội Phật giáo thuộc tỉnh, khi có thư mời họp nhưng không tham dự, hoặc tự ý bỏ họp mà không có lý do trong 3 lần thì xem như tự ý bỏ việc và chịu trách nhiệm trước toàn Ban Trị sự; Ban Trị sự Phật giáo có thể bổ nhiệm thành viên khác để thay thế, thông qua một phiên họp của toàn Ban Trị sự và có biên bản hợp lệ.

Điều 4: Trưởng ban Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực và các vị Phó ban, Chánh phó Thư ký có trách nhiệm triển khai thực hiện các công tác Phật sự đến các địa phương, các Tự, Viện, Tịnh xá, Tịnh thất, Niệm Phật đường, Tăng Ni, Phật tử trên địa bàn theo tinh thần Nghị quyết, chương trình hoạt động Phật sự do tập thể Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội Phật giáo biểu quyết thông qua trong kỳ họp.

Trưởng ban Trị sự, các vị Phó ban và Chánh phó Thư ký chịu trách nhiệm trước toàn Ban Trị sự về việc lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, chương trình hoạt động Phật sự đã được tập thể Ban Trị sự thông qua.

Đối với những vấn đề khẩn thiết, đột xuất ngoài những điều quy định trong các Nghị quyết và chương trình hoạt động của các Tỉnh, Thành hội cần được giải quyết ngay để đảm bảo cho các hoạt động Phật sự chung. Trưởng  các Ban ngành liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công tác Phật sự phải nhóm họp để phối hợp thực hiện dưới sự chủ trì của Trưởng Ban Trị sự hoặc Phó Trưởng ban Thường trực. Sau khi thực hiện xong công tác phải báo cáo kết quả cho Ban Thường trực Ban Trị sự trong phiên họp gần nhất để tri tường.

Điều 5: Trong thời gian giữa 2 kỳ họp của Ban Trị sự, Trưởng Ban Trị sự chịu trách nhiệm lãnh đạo chung, Phó ban Thường trực, Chánh Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng phối hợp giải quyết các công việc quan trọng như quyết định bổ nhiệm Trụ trì, mở Đại Giới đàn, tuyển chọn Giới tử, mở Trường Trung cấp Phật học, giới thiệu Tăng Ni đi học, hành đạo, dự kiến nhân sự chuẩn bị cho Đại hội Phật giáo Tỉnh, Thành hội... đều phải thực hiện đúng theo tinh thần các Nghị quyết Trung ương và Nghị quyết Đại hội Tỉnh, Thành hội. Để đảm bảo tính công khai, dân chủ, Trưởng Ban Trị sự chủ trì cuộc họp của Ban Thường trực Ban Trị sự để hội ý giải quyết. Các công tác Phật sự chỉ được triển khai thực hiện khi được đa số hoặc quá bán thành viên Ban Thường trực Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội Phật giáo biểu quyết thông qua bằng một Nghị quyết.

Điều 6: Trưởng ban Trị sự là người đại diện cho Tỉnh, Thành hội Phật giáo về tư cách pháp lý, pháp nhân đối với Nhà nước. Thay mặt Ban Trị sự và Ban Thường trực thực hiện việc quan hệ các mặt với Chính quyền, Mặt trận và các Ban, Ngành đoàn thể của Tỉnh, Thành phố. Chịu trách nhiệm về các hoạt động Phật sự trong phạm vi của Tỉnh, Thành hội mình trước Ban Thường trực Hội đồng Trị sự.

Ngoài ra, Trưởng Ban Trị sự còn có vai trò là vị lãnh đạo tổng quát của cơ quan Văn phòng Tỉnh, Thành hội Phật giáo.

Điều 7: Phó Trưởng ban Thường trực là người phụ tá Trưởng ban, giải quyết các công việc thông thường hằng ngày; các Phó ban tùy theo yêu cầu đuợc kiêm nhiệm phụ trách một số ngành chuyên môn. Nếu Trưởng ban đi vắng thì vị Phó Trưởng ban Thường trực thay mặt Trưởng ban xử lý thường vụ. Nếu Trưởng ban Trị sự khuyết nhiệm thì vị Phó Trưởng ban Thường trực quyền Trưởng ban đến mãn nhiệm kỳ (nếu thời gian gần mãn nhiệm kỳ)hoặc sẽ hợp thức hóa trong phiên họp khoáng đại của Ban Trị sự và có biên bản, văn thư đề nghị Trung ương Giáo hội chuẩn y bằng một quyết định (nếu thời gian nhiệm kỳ còn quá lâu).

Điều 8:

a) Chánh Thư ký chịu trách nhiệm điều khiển các hoạt động văn phòng Tỉnh, Thành hội, tổng hợp tình hình, đề xuất phương hướng kế hoạch Phật sự của Tỉnh, Thành hội phù hợp các ngành hoạt động trong Giáo hội; dự thảo các văn kiện, các báo cáo cho đại hội toàn Tỉnh, Thành hội, cho các kỳ họp của Ban Thường trực và Ban Trị sự. Thừa ủy nhiệm Trưởng ban ký các văn thư có tính cách hành chánh.

b) Phó Thư ký kiêm Chánh văn phòng phụ tá Chánh Thư ký trong các chức năng và nhiệm vụ của Chánh Thư ký, thay mặt Chánh Thư ký khi Chánh Thư ký có duyên sự cần thiết phải vắng mặt.

Phó Thư ký chỉ được phép ký các văn bản liên hệ trong phạm vị nội bộ Phật sự của Tỉnh, Thành hội. Đối với các văn bản có liên quan với các cơ quan chính quyền trong Tỉnh, Thành hoặc liên quan đến Tỉnh, Thành khác ... hoặc Tỉnh, Thành liên hệ với Trung ương thì phải từ Chánh Thư ký trở lên mới được ký ban hành văn bản. Trong 02 vị Phó Thư ký, một vị Phó Văn phòng phụ trách tổng hợp.

c) Chánh Thư ký và Phó Thư ký sau khi được sự cho phép của Trưởng ban, có nhiệm vụ tuyển chọn các nhân viên phục vụ các bộ phận của văn phòng Tỉnh, Thành hội. Tiếp nhận, phân phối và lưu trữ công văn, quản lý khuôn dấu, chịu trách nhiệm giữ gìn các tư liệu của các chuyên ngành.

Điều 9: Ủy viên Pháp chế có nhiệm vụ làm tham mưu cho Ban Thường trực Ban Trị sự giải quyết các vấn đề có liên quan pháp lý.

Điều 10: Ủy viên Thường trực có trách nhiệm tham dự đầy đủ các phiên họp thường kỳ của Ban Thường trực Ban Trị sự để hỗ trợ các Ban ngành trực thuộc Tỉnh, Thành hội triển khai thực hiện các hoạt động Phật sự chuyên ngành hoặc công tác đặc trách do Thường trực Ban Trị sự Phật giáo phân công.

Điều 11: Đối với những đơn vị không đủ điều kiện thành lập Ban Trị sự thì thành lập Ban Đại diện Phật giáo cấp Tỉnh theo điều 27 Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; quyền hạn, nhiệm vụ, chức năng của Ban Đại diện Phật giáo cũng được quy định như Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội Phật giáo.

Điều 12: Nhiệm kỳ của Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội Phật giáo là 5 năm, ứng với nhiệm kỳ của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

CHƯƠNG II

CÁC BAN NGÀNH TRỰC THUỘC TỈNH – THÀNH HỘI

Điều 13 : Các Ban, Ngành chuyên môn của Ban Thường trực Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội Phật giáo gồm có:

1.     Ban Tăng sự

2.     Ban Giáo dục Tăng Ni

3.     Ban Hướng dẫn Phật tử

4.     Ban Hoằng pháp

5.     Ban Nghi Lễ

6.     Ban Văn hóa

7.     Ban Kinh tế tài chánh

8.     Ban Từ thiện xã hội

9.     Ban Phật giáo Quốc tế (tùy yêu cầu thực tế của địa phương).

Điều 14: Các Ban ngành trực thuộc Tỉnh, Thành hội Phật giáo được thành lập 01 Ban, mỗi Ban ngành không quá 37 thành viên và phải được Ban Thường trực Ban Trị sự chấp thuận bằng một quyết định.

Các Ban ngành trực thuộc Tỉnh, Thành hội Phật giáo đề xuất với Ban Thường trực Ban Trị sự chương trình hoạt động của ngành mình phụ trách phù hợp với Nghị quyết, chương trình hoạt động Phật sự của Trung ương Giáo hội và của Ban Trị sự, Nội quy Ban ngành trực thuộc Trung ương Giáo hội. Trên cơ sở ủy nhiệm của Ban Thường trực Ban Trị sự, Trưởng Ban ngành trực thuộc Ban Trị sự được quyền ký ban hành một số văn bản liên quan đến chuyên ngành của mình. Mỗi quý phải có báo cáo về hoạt động của ngành lên Ban Thường trực Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội, đồng thời gửi bản sao báo cáo về Văn phòng các Ban ngành trực thuộc Trung ương Giáo hội.

CHƯƠNG III

TÀI CHÁNH - THỦ QUỸ - KIỂM SOÁT

Điều 15: Tài chánh và tài sản của Tỉnh, Thành hội gồm có :

1.     Công đức phí do thành viên và Tăng Ni Phật tử đóng góp.

2.     Tài vật hiến cúng hợp pháp.

3.     Tài vật do Tỉnh, Thành hội tự tạo hợp pháp.

Điều 16: Thủ quỹ do vị ủy viên Thủ quỹ Ban Thường trực Ban Trị sự đảm nhiệm, có trách nhiệm về quỹ của Tỉnh, Thành hội. Mọi nguồn tài chánh được tập trung vào quỹ do ủy viên Thủ quỹ bảo quản. Việc thu chi do Trưởng Ban Trị sự ký duyệt với tư cách là chuẩn chi viên.

Điều 17: Kiểm soát do vị Ủy viên Kiểm soát Ban Thường trực Ban Trị sự đảm nhiệm, có nhiệm vụ theo dõi, góp ý vào các hoạt động của Tỉnh, Thành hội Phật giáo. Ủy viên Kiểm soát ký tên và nhận xét vào các văn bản báo cáo tài chánh của thủ quỹ.

CHƯƠNG IV

HỆ THỐNG - TRÁCH NHIỆM LIÊN HỆ - HỘI HỌP

Điều 18: Trưởng ban Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực và Chánh, Phó Thư ký có trách nhiệm liên lạc và trực tiếp chỉ đạo các Ban Đại diện Quận hội, Huyện hội, Thị hội, Thành hội Phật giáo thuộc Tỉnh để thực hiện Nghị quyết và chương trình hoạt động Phật sự của Tỉnh, Thành hội.

Điều 19: Kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện các quyết định hay Nghị quyết về mặt chuyên ngành, do Trưởng ban chuyên ngành liên hệ đề ra, phải được Ban Thường trực Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội Phật giáo thông qua trước khi thi hành.

Điều 20: Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội Phật giáo tổ chức kỳ họp hằng quý hoặc 6 tháng một lần và Hội nghị tổng kết cuối năm để kiểm điểm công tác và hoạch định chương trình hoạt động của Ban Trị sự Phật giáo Tỉnh, Thành hội theo từng quý và cả năm.

Điều 21: Chánh hoặc Phó Ban Đại diện Quận hội, Huyện hội, Thị hội, Thành hội Phật giáo thuộc Tỉnh là thành viên của Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội Phật giáo do Ban Thường trực Ban Trị sự cơ cấu vào Ban Trị sự trong mỗi nhiệm kỳ của Đại hội theo các tiêu chuẩn: Có đạo đức, uy tín, năng lực hoạt động để phục vụ Đạo pháp và Dân tộc.

Điều 22: Quy chế này được tu chỉnh tại Hội nghị Ban Thường trực với đa số 2/3 thành viên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự biểu quyết thông qua.

Quy chế hoạt động Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội Phật giáo gồm 04 Chương 22 điều đã được Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhất trí thông qua trong kỳ họp ngày 22 tháng 8 năm 2008 và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

 

Nguồn tin: Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam