Chùa Vĩnh Nghiêm Tp. Hồ Chí Minh-Việt Nam

Chùa Vĩnh Nghiêm Tp. Hồ Chí Minh-Việt Nam

VIDEO:  Chùa Vĩnh Nghiêm Tp. Hồ Chí Minh-Việt Nam  http://www.youtube.com/watch?v=Sa15N2mdUjY

Nguồn tin: Chùa Vĩnh Nghiêm