Ngày Lễ Trong Năm Chùa Vĩnh Nghiêm Nürnberg

Ngày Lễ Trong Năm Chùa Vĩnh Nghiêm Nürnberg

(Tính theo ngày Âm-Lịch)

THÁNG

NGÀY

NGÀY LỄ

Lễ Năm 2013

THÁNG GIÊNG

01.

Vía Đức Di-Lặc

 

THÁNG HAI

08.

15.

19.

21.

 

Vía Phật Thích-Ca xuất-gia.

Vía Phật Thích-Ca nhập-diệt.

Đại Lễ Thượng Nguyên

Vía Ðức Quán-Thế-Âm Bồ-tát.

Vía Ðức Phổ-Hiền Bồ-tát.

 

THÁNG BA

10.

16.

Giỗ Tổ Hùng Vương

Vía Ðức Chuẩn-Ðề Bồ-tát.

21. 04. 2013

25. 04. 2013

THÁNG TƯ

04.

10.

15.

Vía Ðức Văn-Thù Bồ-tát.

Đại Lễ Phật Đản

Vía Phật Thích-Ca giáng-sanh.

13. 05. 2013

19. 05. 2013

24. 05. 2013

THÁNG NĂM

   

 

THÁNG SÁU

19.

Vía Ðức Quán-Thế-Âm Bồ-tát.

26. 07. 2013

THÁNG BẢY

13.

15.

30.

Vía Ðức Ðại-Thế-Chí Bồ-tát.

Đại Lễ Vu-Lan PL2557.

Vía Ðức Ðịa-Tạng Bồ-tát.

19. 08. 2013

24. 08. 2013

04. 09. 2013

THÁNG TÁM

15.

Tết Trung thu thiếu nhi

21. 09. 2013

THÁNG CHÍN

19.

30.

Vía Ðức Quán-Thế-Âm Bồ-tát.

Vía Phật Dược-Sư.

23. 10. 2013

01. 11. 2013

THÁNG MƯỜI

05.

20.

 

Giỗ Đức Bồ Đề Đạt Ma

Giỗ HT Thích Tâm Giác, Đệ Nhất Khai Sơn Tổ Đình Vĩnh Nghiêm

10. 11. 2013

24. 11. 2013

THÁNG MƯỜI MỘT

01.

17.

Giỗ Giác Hoàng Trần Nhân Tông

Vía Phật A-Di-Ðà.

01. 12. 2013

21. 12. 2013

THÁNG CHẠP

05.

 

08.

 

Giỗ HT Thích Thanh Kiểm, Đệ Nhị Khai Sơn Tổ Đình Vĩnh Nghiêm

 

Vía Phật Thích-Ca thành đạo.

Giỗ Tổ Vĩnh Nghiêm.

 

05. 01. 2014

 

11. 01. 2014

 

 

Nguồn tin: Chùa Vĩnh Nghiêm