HT. Thích Bảo Nghiêm: Sức mạnh đoàn kết

HT. Thích Bảo Nghiêm

Video HT. Thích Bảo Nghiêm: Sức mạnh đoàn kết  

http://youtu.be/WE2FNKcGw9g 

Nguồn tin: Chùa Vĩnh Nghiêm