HT.Thích Bảo Nghiêm: Hạnh nguyện Bồ-tát Quán Thế Âm

HT.Thích Bảo Nghiêm: Hạnh nguyện Bồ-tát Quán Thế Âm

HT.Thích Bảo Nghiêm:Hạnh nguyện Bồ-tát Quán Thế Âm

http://www.youtube.com/watch?v=Qr02QxxTdAo

Nguồn tin: Chùa Vĩnh Nghiêm