Ý Nghĩa Lễ Vía Phật A Di Đà

Phật tử chúng ta thường đi lễ chùa và luôn niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”. Tuy niệm danh hiệu Ngài, nhưng không phải ai cũng hiểu hết về câu niệm Phật này, cũng như mấy ai hiểu về lịch sử của Đức Phật Di Đà.
Đức Phật A Di Đà

Vậy danh hiệu A Di Đà có nghĩa là gì? A Di Đà dịch âm chữ Amita (viết tắt của tiếng Sankris là Amitaba và Amitayus), có nghĩa là Vô Lượng Quang và Vô lượng Thọ . Vô Lượng Quang có nghĩa là  hào quang ánh sáng vô lượng. Vô Lượng Thọ có nghĩa là sống thọ, sống lâu.... không thể tính đếm bằng số lượng thời gian ....

Đức Phật Di Đà tiền thân là thái tử Kiều Thi Ca. Ngài từ bỏ ngôi vua xuất gia tu hành và chứng quả thành Phật. Khi xuất gia Ngài lập 48 hạnh nguyện lớn để độ khắp mười phương chúng sanh. Nếu nguyện nào chưa viên mãn thì Ngài quyết không thành Phật.

Thấy Đức Phật Di Đà mong muốn chúng sanh cõi Ta bà vượt khỏi kiếp trầm luân con người- qua thân mạng của sự :  sanh, già, bệnh, chết; vì thấu hiểu nhân địa và hạnh nguyện của Phật Di Đà, cho nên Đức Phật Thích Ca  đã  khai thị pháp môn Tịnh Độ.

Khi niệm danh hiệu Đức Phật Di Đà,  chúng ta tu tập chuyển thân và tâm trở về bản thể thuần khiết nhất của con người.

Kinh Đại Thừa Vô Lượng Trang Nghiêmlà bộ kinh nói về phương pháp niệm Phật. Dân chúng từ thượng lưu trí thức cho tới thường dân, bất cứ ai chuyên tu pháp môn niệm Phật (pháp môn Tịnh Độ) thì khi chết sẽ được vãng sanh về thế giới Tây Phương cực lạc.

Phương pháp tu của Tịnh Độ tông gồm có : Tự lực và Tha lực .

 1-Tự lực có nghĩa là : Trì giới, Trì Tuệ và Thiền định.

 2-Tha lực gồm có : Chánh hạnh và Tập hạnh.

     a/ Chánh hạnh gồm : Chánh định nghiệp và Trợ nghiệp.

         - Chánh định nghiệp : là một lòng niệm danh hiệu A Di Đà,

        - Trợ nghiệp : là một lòng tụng kinh Tịnh Độ, một lòng quán sát, nhớ cõi Tịnh độ trang nghiêm, một lòng lễ bái A Di Đà Phật và một lòng ca ngợi cúng dường Phật Di Đà.

     b/ Tập hạnh là thực hành các điều thiện theo pháp tu của Tịnh Độ Tông .

Ngày 17 tháng 11AL hàng năm là ngày vía của Đức Phật Di Đà. Vào ngày này Phật tử thường chú tâm niệm hồng danh của Ngài.

Nhân ngày vía của Đức Di Đà. Chúng ta cầu mong mọi người thân tâm được an lạc, được hạnh phúc. Cùng hướng về Ngài, niệm danh hiệu Ngài, làm điều phước thiện, nguyện cầu cho thế giới  tan biến mọi lầm lạc, oán ghét, khổ đau, chia rẽ.. Chúng ta hợp sức và đoàn kết lại, đề mọi người được  an vui trong ánh hào quang nhiệm màu của Đức Phật Di Đà ./.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tác giả bài viết: Ban Hộ Trì Tam Bảo Chùa Vĩnh Nghiêm