Thư mời Đại Lễ Vu Lan 2016

Kính gửi: Quý Phật tử và Quý kiều bào xa gần
Thư mời Đại Lễ Vu Lan 2016

Kính gửi: Quý Phật tử và Quý Kiều bào xa gần

Nguồn tin: Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam Franken - Chùa Vĩnh Nghiêm