Thông Bạch Lễ vía Quán Thế Âm Bồ Tát

Đức Bồ Tát Quán Thế Âm có nhân duyên đặc biệt với chúng sanh trong cõi Ta-bà, Ngài phát nguyện đại bi, ngày đêm thường ẩn hiện trong đời nghe tiếng kêu cầu mà ứng hiện cứu khổ. Đã biết bao người gặp nạn, mắc bệnh hiểm nghèo, thành tâm nhớ niệm danh hiệu ngài đều được Ngài hiển linh cứu giúp. Bất cứ ai có lòng thành liền được cảm ứng.
Lễ vía Quán Thế Âm Bồ Tát

Thông Bạch Lễ vía Quán Thế Âm Bồ Tát
tại Chùa Vĩnh Nghiêm
Castellstr. 60
90451  Nürnberg

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát.

Kính thưa quí vị Phật Tử, quý đồng hương,

Quán Âm Bồ tát đấng mẹ hiền
Cứu khổ muôn loài hạnh vô biên
Ứng thân diệu dụng vô cùng tận
Đại nguyện từ bi rải mọi miền.

Đức Bồ Tát Quán Thế Âm có nhân duyên đặc biệt với chúng sanh trong cõi Ta-bà, Ngài phát nguyện đại bi, ngày đêm thường ẩn hiện trong đời nghe tiếng kêu cầu mà ứng hiện cứu khổ. Đã biết bao người gặp nạn, mắc bệnh hiểm nghèo, thành tâm nhớ niệm danh hiệu ngài đều được Ngài hiển linh cứu giúp. Bất cứ ai có lòng thành liền được cảm ứng.

Để cảm niệm ân đức cứu khổ của Ngài, để tất cả chúng ta cùng sống trong trái tim từ bi, yêu thương, sống trong hương lành của mẹ hiền Quan Thế  Âm. Với ý nghĩa thiêng liêng ấy chùa Vĩnh Nghiêm - Nürnberg trân trọng tổ chức :

Lễ vía Quán Thế Âm vào lúc 14:30h,
 Thứ Bảy ngày 26 tháng 10 năm 2013 (tức ngày 22/9 năm Quý Tỵ)

Theo chương trình như sau:

14:00 h     Quí Phật Tử Tập Trung
14:30 h     Chính thức cử hành lễ :
                 Tụng  ý nghĩa lễ Thánh Đản
                 Tụng Kinh Phổ Môn
                 Niệm hồng danh Quán Thế Âm Bồ Tát
17:00 h     Thí thực Cô hồn
17:30 h     Hoàn mãn

Trân trọng kính mời quí Phật Tử, quý đồng hương  hoan hỷ quang lâm về chùa Vĩnh Nghiêm, tham dự lễ tưởng niệm ân đức vô lượng của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát.
Sự tham dự của quý Phật tử và quí Đồng hương là góp phần cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc và là trợ duyên rất lớn cho chúng tôi trên bước đường thừa hành Phật sự

Nam mô Tăng Phước Thọ Bồ Tát Ma Ha Tát.

Chùa Vĩnh Nghiêm, ngày 10 tháng 10 năm 2013

Trụ trì

 

Thượng toạ Thích Thanh Phong

Tel.: +49 911 92300082 

Nhận tại đây:      Giấy mời

                                 Sớ cầu an

                                Sớ cầu siêu

Nguồn tin: Chùa Vĩnh Nghiêm